Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r TAG UG/Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau trylwyr a manwl ichi am ddatblygiad unigolion, a sut i ofalu amdanynt drwy gydol y rhychwant oes o adeg genhedlu i oedolaeth ddiweddarach. Bydd gennych y cyfle i feithrin eich dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad, a llesiant dynol. Byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol, a diwylliannol pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn sylweddoli bod gan bawb eu galluoedd a’u hanghenion unigryw eu hunain.

Ni ellir astudio’r cymhwyster hwn fel UG/Safon Uwch unigol, ond gellir ei gyfuno â’r Diploma CBAC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn unig.

Mae’r Diploma CBAC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn bwnc dwbl. Gan ddewis UG/Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae’n gyfwerth â phwnc triphlyg.

Uned 1: Hybu Iechyd a Llesiant (Arholiad 2 awr) 

Papur ysgrifenedig sy’n cynnwys amrywiaeth o fathau o gwestiynau er mwyn asesu
cynnwys penodol sy’n ymwneud â hybu iechyd, llesiant a gwydnwch. Cyflwynir y papur ar ffurf llyfryn cwestiwn ac ateb. Mae pob cwestiwn yn orfodol

Uned 2: Ffactorau sy’n effeithio twf a datblygion unigolion drwy gydol y rhychwant oes, a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac anghenion gofal a chymorth (Arholiad 1 awr 45 munud) 

Mae’r dasg hon yn asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwr mewn
perthynas â’r ffordd y mae iechyd, llesiant a gwydnwch unigolion yng Nghymru yn cael eu cefnogi drwy ofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.

MAE’R DASG HON YN GOFYN I DDYSGWR WNEUD Y CANLYNOL:

  • cynhyrchu adroddiad ar sut mae ymarferwyr o’r sectorau iechyd a gofal
    cymdeithasol, a gofal plant yn cydweithio o fewn canllawiau deddfwriaethol i
    hybu gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau
  • darparu gwybodaeth a fyddai’n berthnasol i ddysgwyr sy’n cynllunio gyrfa yn
    y dyfodol yn y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a/neu ofal plant. Gellir
    cyflwyno’r gwaith fel cyflwyniad, blog neu ffeithlun

Uned 5: Safbwyntiau Damcaniaethol ynghylch ymddygiad oedolion (Arholiad 2 awr 30 munud) 

Papur ysgrifenedig sy’n cynnwys amrywiaeth o fathau o gwestiynau er mwyn asesu
cynnwys penodol sy’n ymwneud â safbwyntiau seicolegol a chymdeithasegol ynghylch ymddygiad oedolion.

Uned 6: Cefnogi oedolion i gynnal iechyd, llesiant, gwydnwch (Asesiad di-arholiad 40 awr) 

Mae’r dasg hon yn asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r dysgwr mewn
perthynas â chefnogi a chynnal iechyd, llesiant a gwydnwch oedolion yng Nghymru.

Mae’r dasg yn gofyn i ddysgwyr lunio adnodd gwybodaeth ar gyfer rhywun sy’n
bwriadu dilyn gyrfa yn y dyfodol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol oedolion.

Mae’r fanyleb yn darparu cwrs astudio cydlynol, boddhaus a gwerthfawr i
ddysgwyr, hyd yn oed os nad ydynt yn dymuno symud ymlaen i astudio’r pwnc hwn ymhellach. Mae’n cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant drwy amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch, neu i mewn i gyflogaeth 

6 TGAU A* – C

TGAU Saesneg – argymhellir Gradd C 

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol – argymhellir Gradd C