Mae'r dudalen hon yn rhoi mynediad i fyfyrwyr, gwybodaeth, dolenni ac adnoddau sy'n hanfodol ar gyfer llywio eu llwybrau gyrfa a chael dechrau gwerthfawr wrth adeiladu eu dyfodol proffesiynol.

Archwiliwch eich opsiynau

 

Mae mwy nag un ffordd i mewn i yrfa. Nid yw dysgu yn llwybr uniongyrchol; Mae’n hylif. Gwnewch y penderfyniadau sy’n ymddangos yn iawn i chi ac yna dysgwch o’r profiad. Os byddwch yn cael eich hun ar y llwybr anghywir, neu os yw eich hoff bethau a’ch cas bethau’n newid, mae’n bwysig addasu a thyfu. Cadwch y llinellau cyfathrebu ar agor rhwng eich teulu, tiwtoriaid a’r Adran Derbyn (felly, gallant eich cofrestru ar y dewisiadau cywir a didoli eich amserlen.)

P’un a ydych yn penderfynu mynd i mewn i Gyflogaeth, Prentisiaeth neu Addysg Uwch (Prifysgol), hyd yn oed os byddwch yn newid eich meddwl am y cyrsiau rydych yn eu cymryd, byddwch wedi ennill sgiliau y gellir eu haddasu i’r dyfodol o’ch blaen a bydd Coleg Dewi Sant yn eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd.

Unifrog

 • Llwyfan gyrfaoedd ar-lein
 • Dod i un lle bob cwrs prifysgol a phrentisiaeth yn y DU – cymharwch a gwneud dewisiadau
 • Mynediad i gyfleoedd eraill, fel MOOCs a darllen ychwanegol
 • Proffiliau gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i benderfynu ar eu galwedigaeth

 

Gyrfa Cymru

 • Gyrfaoedd ar-lein/ llwyfan swyddi a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.
 • Cynlluniwch eich taith i yrfa.
 • Edrychwch ar opsiynau ar gyfer ôl-16yo a 18yo i weld sut i gael profiad gwaith, swyddi, a gweld ai prentisiaethau yw’r ffordd ymlaen

 

Grŵp Russell: Dewisiadau gwybodus

 • Llwyfan i archwilio dewisiadau Prifysgol
 • Gall yr hyn rydych chi’n ei astudio yn y coleg effeithio ar eich opsiynau yn y brifysgol.
 • Defnyddiwch ‘Dewisiadau Gwybodus’ i’ch helpu i ddeall pa bynciau sy’n agor gwahanol raddau, yn enwedig ym mhrifysgolion Grŵp Russell.

Ymadawyr Gofal Meddwl am Brifysgol

 • Gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl os ydych chi mewn / neu mewn gofal.
 • Pa gymorth y gall myfyrwyr sydd â phrofiad gofal ei gael mewn addysg uwch?
 • Os ydych wedi ymddieithrio oddi wrth eich rhieni – pa help allwch chi ei gael?
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches

 

UCAS

 • Llwyfan ar-lein y mae ei brif ffocws yw’r Brifysgol (ond maen nhw’n ehangu i Brentisiaethau Gradd)
 • Archwiliwch yn ôl rhanbarth, pwnc, cyflogwr…

 

Mynd i’r Brifysgol?

 

Bob blwyddyn mae dros 400 o fyfyrwyr yn symud ymlaen i’r brifysgol. Rydym yma i’ch cefnogi drwy wneud y cam hwnnw, ac mae llawer o gyfleoedd ar gael i chi, i wneud penderfyniad da.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn Nhyddewi bydd gennych gyngor gyrfa a phrifysgol ar gael i chi. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar gynnydd gan eich Tiwtor Bugeiliol, mynediad i gyfleoedd drwy’r tîm cyrchfannau, a chymorth ar ddechrau eich cais UCAS tua diwedd eich blwyddyn gyntaf.

Erbyn diwedd eich blwyddyn gyntaf, dylech ddechrau ymchwilio i gyrsiau a phrifysgolion, ymgyfarwyddo â’r gwefannau a’r adnoddau, a dechrau creu eich cyfrif UCAS.

Yn y Chweched Uchaf, dyrennir Mentor Cynnydd i chi. Mae’r aelod staff hwn yn gyfrifol am eich helpu i wneud penderfyniadau ynghylch eich cynnydd ac, os yw’n berthnasol, eich tywys drwy’r broses derbyniadau i’r brifysgol. Byddant yn eich helpu i greu drafftiau o’ch datganiad personol ac yn cefnogi eich cais UCAS ar-lein.

Russell Group a Phrifysgolion Ymddiriedolaeth Sutton

 

Mae prifysgolion Grŵp Russell ac Ymddiriedolaeth Sutton yn cynnwys y prifysgolion gorau ledled y DU. Maent wedi ymrwymo i’r lefelau uchaf o ragoriaeth academaidd mewn addysgu ac ymchwil. Mae myfyrwyr Coleg Dewi Sant yn gyson yn ennill lleoedd i brifysgolion Russell Group ac Ymddiriedolaeth Sutton gan gynnwys Coleg y Brenin Llundain, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg, Coleg Prifysgol Llundain, ac wrth gwrs, Prifysgol Caerdydd.

Barod am y Brifysgol

Casgliad o adnoddau gan holl brifysgolion Cymru i’ch helpu i ddechrau gydag addysg uwch, gan y Brifysgol Agored. Gall y rhain eich helpu i ymchwilio a pharatoi ar gyfer bywyd prifysgol.

Noson Opsiynau a Galwedigaethau’r Dyfodol

Yn y gwanwyn, mae Coleg Dewi Sant yn cynnal noson wybodaeth i fyfyrwyr a rhieni sy’n dymuno darganfod mwy am yr amrywiaeth eang o opsiynau sydd ar gael iddynt ar ôl cwblhau eu hastudiaethau yn Nhyddewi, gan gynnwys cyngor ar UCAS (Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau). Mae’r noson yn ymdrin â phopeth o ddatganiadau personol, i gyllid myfyrwyr a phwysigrwydd profiad gwaith.

Noson Agored

Profiad gwaith

Drwy gydol y flwyddyn anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn profiad gwaith mewn busnesau lleol. Mae profiad gwaith nid yn unig yn gyfle dysgu gwerthfawr ac yn gipolwg rhagorol ar fywyd gwaith, ond mae hefyd yn galluogi myfyrwyr i sefyll allan ar eu datganiadau personol UCAS ac ar geisiadau am swyddi. Mae cyfleoedd amrywiol yn cael eu cyfleu i fyfyrwyr drwy e-bost.

Mae’r Launchpad yn darparu cyngor cyflogadwyedd a phrentisiaeth.

 

Bob blwyddyn mae myfyrwyr yn symud ymlaen i gyflogaeth i ddechrau eu gyrfaoedd. Rydym yma i’ch cefnogi drwy wneud y camau hynny, ac mae llawer o gyfleoedd ar gael i chi, i wneud penderfyniad da a gweithio drwy’r broses.

Byddwch yn elwa o gefnogaeth un-i-un, gweithdai grŵp a chyfleoedd i rwydweithio â chyflogwyr drwy gydol y flwyddyn. Drwy ymgysylltu â’r Launchpad, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer natur gystadleuol y byd gwaith.

Os ydych yn chwilio am gyngor ar lwybrau prentisiaeth, y Launchpad yw lle gallwch gael rhywfaint o help.

Byddwch yn elwa o gefnogaeth un-i-un, gweithdai grŵp a chyfleoedd i rwydweithio â chyflogwyr drwy gydol y flwyddyn. Drwy ymgysylltu â’r Launchpad, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer natur gystadleuol y byd gwaith.

Gyrfa Cymru

 

Mae Gyrfa Cymru ar gael bob prynhawn Iau yn y Launchpad ar gyfer cyngor ac arweiniad gyrfaol. Gellir trefnu amserlennu y tu allan i’r amseroedd hyn os nad yw’r diwrnod/amser hwn yn gweddu i’ch amserlen. Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y canlynol i chi:

 

 • Gyrfaoedd ar-lein/ llwyfan swyddi a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.
 • Cynlluniwch eich taith i yrfa.
 • Edrychwch ar opsiynau ar gyfer pobl ifanc ôl-16 i 19 oed i weld sut i gael profiad gwaith, a swyddi, a gweld ai prentisiaethau yw’r ffordd ymlaen.