Polisi Derbyn a Dilyniant

Mae Datganiad Cenhadaeth y Coleg yn amlinellu blaenoriaethau derbyn y Coleg:
“Coleg Catholig ar gyfer y gymuned, sy’n ceisio darganfod a gwireddu potensial llawn pawb mewn awyrgylch o gariad, gwasanaeth a pharch a symbylwyd gan Grist”.

Polisi TG - Systemau Defnyddwyr

Mae argaeledd cyfleusterau TG i bob aelod Coleg yn ganolog i weithrediad priodol y Coleg. Ystyrir unrhyw gamddefnydd ohonynt fel mater difrifol iawn. Dilynir tystiolaeth o gamddefnydd parhaus dan reolau disgyblaethol. Gall tystiolaeth o ladrata neu ddifrod maleisus arwain at achos cyfreithiol.

Polisi Atal ('PREVENT')

Mae’r Strategaeth Atal (‘PREVENT’) yn rhan o Bolisi Diogelu ehangach y Coleg, sy’n ceisio hyrwyddo a diogelu lles plant ac oedolion bregus. Mae’r Strategaeth Atal yn gymwys i holl gymuned y Coleg, gan gynnwys Llywodraethwyr, staff dysgu, staff cymorth, myfyrwyr, a gwirfoddolwyr.

Polisi Iaith Gymraeg

Nod y Safonau Iaith Gymraeg yw hwyluso gwasanaethau dwyieithog cyhoeddus yng Ngholeg Dewi Sant, boed ar gyfer dysgwyr, staff, neu aelodau’r cyhoedd, a hyrwyddo ethos dwyieithog.