Mae’n rhaid i chi fod rhwng 16-19 mlwydd oed i ymgeisio i Goleg Dewi Sant. Yn ogystal, fydd rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf canlynol:

O leiaf chwech TGAU/TGAUR gradd C neu uwch i astudio tair lefel UG

NEU

O leiaf chwech TGAU gradd B neu uwch i astudio pedair lefel UG

Os nad ydy eich gwlad yn cynnig TGAU neu TGAUR, bydd angen i chi ddarparu eich adroddiadau blynyddol ar gyfer eich holl bynciau.

Os ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad uchod, ac yn dymuno gwneud cais i Goleg Dewi Sant.

Yn gyntaf, lawrlwythwch ein ffurflen gais

E-bostiwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i internationalstudents@stdavidscollege.ac.uk, ynghyd â chopi wedi’i sganio o’ch pasbort a/neu wybodaeth fisa, a llythyr o ganiatâd gan riant neu warcheidwad swyddogol os ydych o dan 18 oed.

Rhaid i chi brofi eich gwybodaeth o’r iaith Saesneg pan fyddwch yn gwneud cais. Gallwch brofi eich gwybodaeth am Saesneg drwy basio Prawf Iaith Saesneg Diogel (SELT) gan ddarparwr cymeradwy.

Os ydych yn bodloni gofynion y cyrsiau rydych wedi’u dewis, byddwn yn rhoi llythyr cynnig amodol i chi. Ar ôl derbyn y llythyr cynnig, bydd angen i chi fodloni’r amodau a grybwyllir a thalu ffi’r cwrs. Unwaith y byddwch wedi bodloni’r holl amodau, byddwch yn cael cynnig diamod. Yna bydd angen i chi wneud cais am fisa, fisa a mewnfudo yn y DU.

Nodwch y gall y broses o gael fisa gymryd sawl mis felly gwnewch gais yn gynnar er mwyn osgoi unrhyw oedi i ddechrau eich addysg.

Cyn bod cadarnhad o dderbyn ar gyfer astudiaethau (CDA) yn cael ei gyhoeddi gan y Coleg, mae’r ddogfennaeth isod yn angenrheidiol:

 • Ffurflen gais wedi’i llenwi â datganiad personol a ystyrir yn ofalus lle mae’r myfyriwr yn nodi ei resymau dros fynychu’r DU i astudio
 • Copi o basbort y myfyriwr yn cadarnhau cenedligrwydd ac oedran
 • Cymwysterau sy’n cyfateb â’r gofynion mynediad i fyfyrwyr y DU ar gyfer mynediad i astudiaeth lefel 3 NQF. Cynigir astudiaeth Lefel 3 gan y coleg fel Lefel A
 • Cymwysterau sy’n dangos bod astudio yn y coleg yn ddilyniant o’u haddysg flaenorol
 • Cyflwyno adroddiad academaidd neu gyfeiriadau o’u hysgol flaenorol yn dangos dawn i’w hastudio
 • Rhaid i chi brofi y gallwch ddarllen, ysgrifennu, siarad a deall Saesneg i lefel CERF B1 o leiaf
 • Bydd angen i chi ddangos bod gennych ddigon o arian i gefnogi eich hun. Bydd angen £1023 y mis arnoch (am hyd at 9 mis) ynghyd â ffi dysgu. Mae’n rhaid i chi gael yr arian yma am o leiaf 28 diwrnod yn olynol. Rhaid i ddyddiad gorffen y cyfnod 28 diwrnod fod o fewn 31 diwrnod i’r dyddiad y byddwch yn gwneud cais am eich fisa.
 • Bydd angen i chi hefyd ddarparu copi o’ch tystysgrif geni (neu ddogfen arall a gyhoeddwyd gan y llywodraeth) sy’n dangos enwau eich rhieni.
 • Talu ffioedd dysgu
 • Cytundeb rhiant / gwarcheidwad wedi’i lofnodi y ddau riant i roi caniatâd i deithio, derbyn a gofal os yw’r myfyriwr o dan 18 oed

 

Os ydych chi o dan 18 oed bydd angen caniatâd ysgrifenedig arnoch gan y ddau riant neu warcheidwaid cyfreithiol (neu un rhiant os oes ganddyn nhw unig gyfrifoldeb).

Rhaid i hyn gynnwys eu caniatâd ar gyfer:

 • Eich cais am fisa
 • Eich trefniadau byw a gofal yn y DU
 • Eich teithio i’r DU

Pa brofiad sy’n addas i chi?

 

A. Profiad Trochi Diwylliannol (Ymweliad llai na 6 mis)

B. Astudio dramor (ymweliad un neu ddwy flynedd)

Dyma rai agweddau allweddol ar brofiad trochi diwylliannol:

 

 • Byw fel lleol: Bydd cyfranogwyr yn aros gyda theuluoedd sy’n cynnal neu mewn cymunedau lleol, gan gael profiad uniongyrchol o fywyd a threfnau beunyddiol.
 • Dysgu iaith: Byddwch yn cael cyfleoedd i ddysgu sgiliau sgwrsio sylfaenol trwy ryngweithio beunyddiol.
 • Gweithgareddau diwylliannol: Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n adlewyrchu’r diwylliant lleol, gan archwilio safleoedd ac ymweliadau hanesyddol.
 • Llety Homestay: Mae myfyrwyr Dewi Sant yn aros gyda theuluoedd lletyol, gan ganiatáu cysylltiadau dyfnach â’r gymuned a datguddiad diwylliannol dyddiol.
 • Myfyrio a thwf personol: Drwy gydol y profiad, caiff cyfranogwyr gyfleoedd i fyfyrio ar eu cyfarfyddiadau diwylliannol, herio eu rhagfarnau eu hunain, a datblygu dealltwriaeth ehangach o’r byd a hwy eu hunain.
 • Dealltwriaeth ddyfnach o ddiwylliannau eraill: Mae cyfranogwyr yn ennill gwybodaeth a gwerthfawrogiad uniongyrchol am wahanol ffyrdd o fyw.
 • Twf personol a chymhwysedd rhyngddiwylliannol: Datblygu sgiliau fel empathi, gallu i addasu a chyfathrebu mewn lleoliadau amrywiol.
 • Dysgu a gwerthfawrogi iaith: Yn gwella sgiliau iaith ac yn meithrin gwerthfawrogiad dyfnach am wahanol ieithoedd ac arddulliau cyfathrebu.
 • Creu cysylltiadau a pherthnasoedd: Creu atgofion parhaol a meithrin cysylltiadau gwerthfawr gyda phobl o wahanol gefndiroedd.
 • Golwg fyd-eang a hunanymwybyddiaeth: Yn herio rhagdybiaethau diwylliannol rhywun ac yn meithrin twf personol trwy hunan-fyfyrio.

Yn gyffredinol, mae profiad trochi diwylliannol yn cynnig cyfle unigryw i gamu y tu allan i’ch parth cysur, herio eich safbwyntiau, a chael dealltwriaeth ddyfnach ohonoch chi’ch hun a’r byd o’ch cwmpas.

Dyma rai agweddau allweddol ar raglen astudio dramor:

 

Mae rhaglen astudio dramor yn cynnig profiad academaidd dwys iawn mewn gwlad wahanol, fel arfer yn para unrhyw le o un flwyddyn academaidd i gwblhau detholiad o Arholiad UG llawn yn eu dewis bynciau neu ddwy flynedd i gwblhau cyfres o Safon Uwch lawn (o’r enw A2 yng Nghymru) sy’n caniatáu mynediad i Addysg Uwch y DU.

 

This type of program can be a fantastic option for students who want to:

 • Profwch system addysg wahanol: Byddwch yn agored i ddulliau addysgu amrywiol, strwythurau’r cwrs a safbwyntiau academaidd.
 • Ennill credyd academaidd rhyngwladol: Mae llawer o raglenni’n caniatáu ichi ennill credydau y gellir eu trosglwyddo yn ôl i’ch prifysgol gartref, gan gyfrannu tuag at eich dilyniant gradd.
 • Archwilio maes academaidd penodol: Mae’r rhaglenni hyn yn aml yn canolbwyntio ar bynciau arbenigol, gan gynnig archwiliad manwl o faes astudio penodol.
 • Datblygu sgiliau ymchwil: Mae rhai rhaglenni yn ymgorffori prosiectau ymchwil, gan eich galluogi i fireinio sgiliau ymchwil ac ennill profiad uniongyrchol yn eich maes.
 • Hybu hyfedredd iaith: Gall ymgolli mewn amgylchedd academaidd wella’ch sgiliau iaith yn sylweddol trwy eu defnyddio bob dydd mewn darlithoedd, trafodaethau ac aseiniadau.
 • Cyrsiau â ffocws: Mae arholiadau UG ac A2 yn caniatáu plymio’n ddwfn i bynciau penodol.
 • Darlithoedd a seminarau gwadd: Mae ysgolheigion, ymchwilwyr ac arbenigwyr lleol enwog yn aml yn ymweld â Dewi Sant i rannu eu gwybodaeth a’u mewnwelediadau.
 • Teithiau maes a theithiau diwylliannol: Mae rhaglenni’n aml yn integreiddio teithiau maes a theithiau i ategu dysgu yn yr ystafell ddosbarth a darparu profiadau yn y byd go iawn.
 • Astudio ac ymchwil annibynnol: Yn dibynnu ar y rhaglen, efallai y cewch gyfle i gynnal ymchwil annibynnol, gan eich galluogi i ymchwilio’n ddyfnach i bwnc a ddewiswyd.
 • Profiad dysgu gwell: Wedi’i ymgolli mewn amgylchedd academaidd deinamig, gallwch ennill safbwyntiau a dulliau newydd o ymdrin â’ch maes dewisol.
 • Paratoi ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol: Gall hyn fod yn ffordd wych o brofi dyfroedd astudio dramor a mesur eich diddordeb mewn dilyn addysg ryngwladol bellach.
 • Datblygu gyrfa: Gall gwybodaeth a gwybodaeth ryngwladol fod yn asedau gwerthfawr ar gyfer eich gyrfa broffesiynol yn y dyfodol.
 • Twf personol a dealltwriaeth ddiwylliannol: Byddwch yn datblygu sgiliau bywyd gwerthfawr fel gallu i addasu, annibyniaeth a chyfathrebu rhyngddiwylliannol wrth ennill dealltwriaeth ddyfnach o ddiwylliant gwahanol.
 • Dewis y rhaglen gywir: Dewiswch raglen sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau academaidd, canlyniadau dysgu a ddymunir, a dewisiadau lleoliad.
 • Hyd a chost: Mae’r rhaglenni’n amrywio o ran hyd a chost. Ymchwilio yn ofalus opsiynau sy’n cyd-fynd â’ch nodau academaidd a’ch cyllideb.
 • Bodloni gofynion cymhwysedd: Sicrhau eich bod yn bodloni gofynion academaidd y rhaglen a disgwyliadau hyfedredd iaith.
 • Paratoad cyn-ymadael: Ymgyfarwyddo â’r amgylchedd newydd, disgwyliadau’r brifysgol, a gweithdrefnau fisa ymhell ymlaen llaw.

Yn gyffredinol, mae rhaglen astudio dramor yn cynnig profiad academaidd cyfoethog a dwys o fewn amserlen fer. Mae’n eich galluogi i ehangu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau gwerthfawr, a chael persbectif ehangach ar y byd, i gyd wrth ymgolli mewn diwylliant newydd.