Dylai’r wybodaeth isod eich helpu i ddehongli’r data sydd wedi’u cynnwys o fewn Adroddiad Cynnydd Myfyriwr eich mab/merch.

Presenoldeb

Caiff presenoldeb ei nodi fel canran. Mae tystiolaeth yn awgrymu mai presenoldeb sy’n darparu’r arwydd cliriaf o lwyddiant yn y chweched dosbarth. Mae ymchwil yn dangos y gall gostyngiad o 10% mewn presenoldeb arwain at danberfformiad o o leiaf un radd mewn cwrs. Dylai pob dysgwr ymdrechu am bresenoldeb o 100% ac mae unrhyw beth yn is na 95% yn annerbyniol.

Mae presenoldeb rhagorol yn ddangosydd o gymhelliant ac ymroddiad i ddysgu. Mae wedi profi ei fod yn arwain at fwy o debygolrwydd o symud ymlaen i addysg uwch, graddau gwell, ymgysylltu, cyfeillgarwch, a gwell sgiliau cymdeithasol. Gyda’r lefel presenoldeb ragorol hon, bydd gan eich plentyn y siawns orau o gyflawni ei botensial llawn.

Graddau ar sail Cyrhaeddiad

Dylai graddau hyn adlewyrchu perfformiad cyffredinol y dysgwr, yn seiliedig ar bob asesiad hyd yn hyn, ym mhob un o’i gyrsiau. Mae’r radd cyflawniad ar gyfer cwrs yn atgynhyrchu’r meini prawf graddio allanol a ddefnyddir gan y cyrff dyfarnu e.e. CBAC, BTEC ac ati:

  • Lefel UG: Graddau A-E ar gyfer cwrs ‘UG’ (gyda gradd ‘U’ yn ‘Ddiddosbarth’);
  • Safon Uwch: Graddau A*-E ar gyfer cyrsiau Safon Uwch (gyda gradd ‘U’ yn ‘Ddiddosbarth’);
  • Cyrsiau BTEC Lefel 1, 2 a 3: Llwyddo, Teilyngdod, Rhagoriaeth, *Rhagoriaeth; a
  • Chyrsiau TGAU A*-G (gyda gradd ‘U’ yn ‘Ddiddosbarth’)

Dylai pob cwrs UG/Safon Uwch a TGAU gwblhau o leiaf dau asesiad ‘sylweddol’ fesul cyfnod asesu. Caiff y rhain eu graddio a’u cofnodi ar Student/Parent Advantage.  Dylid cynnwys un asesiad fesul uned ar Student/Parent Advantage ar gyfer cyrsiau BTEC (caiff graddau eu dyfarnu ar gwblhau’r uned yn unig).

Dylai asesiadau ‘sylweddol’ adlewyrchu gofynion allanol y cwrs. Mae’r rhan fwyaf o asesiadau ‘sylweddol’ ar gyfer cyrsiau UG/Safon Uwch ar ffurf cwestiynau o gyn-bapurau arholiad allanol, er enghraifft, traethodau neu gwestiynau math ymateb i ddata. Mae asesiadau ar gyfer cyrsiau BTEC ar Lefel 2 a Lefel 3 yn debygol o fod yn fwy amrywiol, gan gynnwys cyflwyniadau, adroddiadau ffurfiol, ac ati. Mae asesiadau ar gyfer cyrsiau TGAU yn debygol o fod yn gwestiynau cyn-bapurau.

Sylwer – dangosydd o gynnydd hyd yn hyn yw’r radd cyflawniad, nid sicrhad o berfformiad yn y dyfodol.

Graddau Ymgysylltu

Dylai graddau hyn adlewyrchu perfformiad cyffredinol y dysgwr, yn seiliedig ar bob asesiad hyd yn hyn, ym mhob un o’i gyrsiau. Mae’r radd cyflawniad ar gyfer cwrs yn atgynhyrchu’r meini prawf graddio allanol a ddefnyddir gan y cyrff dyfarnu e.e. CBAC, BTEC ac ati:

  • Lefel UG: Graddau A-E ar gyfer cwrs ‘UG’ (gyda gradd ‘U’ yn ‘Ddiddosbarth’);
  • Safon Uwch: Graddau A*-E ar gyfer cyrsiau Safon Uwch (gyda gradd ‘U’ yn ‘Ddiddosbarth’);
  • Cyrsiau BTEC Lefel 1, 2 a 3: Llwyddo, Teilyngdod, Rhagoriaeth, *Rhagoriaeth; a
  • Chyrsiau TGAU A*-G (gyda gradd ‘U’ yn ‘Ddiddosbarth’)

Dylai pob cwrs UG/Safon Uwch a TGAU gwblhau o leiaf dau asesiad ‘sylweddol’ fesul cyfnod asesu. Caiff y rhain eu graddio a’u cofnodi ar Student/Parent Advantage.  Dylid cynnwys un asesiad fesul uned ar Student/Parent Advantage ar gyfer cyrsiau BTEC (caiff graddau eu dyfarnu ar gwblhau’r uned yn unig).

Dylai asesiadau ‘sylweddol’ adlewyrchu gofynion allanol y cwrs. Mae’r rhan fwyaf o asesiadau ‘sylweddol’ ar gyfer cyrsiau UG/Safon Uwch ar ffurf cwestiynau o gyn-bapurau arholiad allanol, er enghraifft, traethodau neu gwestiynau math ymateb i ddata. Mae asesiadau ar gyfer cyrsiau BTEC ar Lefel 2 a Lefel 3 yn debygol o fod yn fwy amrywiol, gan gynnwys cyflwyniadau, adroddiadau ffurfiol, ac ati. Mae asesiadau ar gyfer cyrsiau TGAU yn debygol o fod yn gwestiynau cyn-bapurau.

Sylwer – dangosydd o gynnydd hyd yn hyn yw’r radd cyflawniad, nid sicrhad o berfformiad yn y dyfodol.

 

Graddau Targed

Mae’r radd targed yn deillio o sgôr TGAU myfyriwr ar fynediad i’r Coleg. Mae gradd targed myfyriwr Chweched Uchaf yn seiliedig ar ei sgôr TGAU ar fynediad, fodd bynnag, os yw perfformiad myfyriwr yn ei arholiad UG yn rhagori ar y radd targed hon, gallai’r radd darged symud i fyny yn unol â hyn. Mae’r radd targed yn radd ‘fyw’ a gall newid os bydd dysgwr yn perfformio yn uwch na’i radd targed cychwynnol yn gyson.