Coleg Catholig ar gyfer y gymuned, sy’n ceisio darganfod gwireddu potensial llawn pawb 

mewn awyrgylch o gariad, gwasanaeth a pharch wedi’i ysbrydoli gan Grist

Mae gan Goleg Dewi Sant safle unigryw yn nhermau addysgiadol gan mai dyma’r unig goleg Chweched Dosbarth Catholig yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd gan Archesgobaeth Caerdydd i fod yn le lle caiff crefydd ei barchu a’i annog, yn le lle mae pobl yn bwysig ac y gallan nhw ddod o hyd i ddealltwriaeth a chyfeillgarwch.

Er bod blaenoriaeth mynediad yn cael ei roi i fyfyrwyr o’n pedair ysgol Gatholig partnerol, rydyn ni’n croesawu myfyrwyr o ffydd a chefndiroedd eraill. Pwy bynnag ydych chi a beth bynnag sy’n eich gwneud yn unigryw yn llygaid Duw, fe fyddwn yn gwerthfawrogi’r elfennau unigryw hynny yng Ngholeg Dewi Sant.

Rydym yn falch iawn o’n henw da am ragoriaeth academaidd, yn 2019 gwnaeth 28.3% o fyfyrwyr ennill gradd ‘A*’ neu ‘A’ ar Safon Uwch ac aeth dros 405 o fyfyrwyr ymlaen i’r Brifysgol – o’r rheiny, aeth 40% i brifysgolion Grŵp Russell. (roedd y ffigyrau ar gyfer 2020 & 2021 yn uchelach. 2019 oedd y flwyddyn pan gafodd arholiadau eu cynnal y tro diwethaf)

Mae cefnogi myfyrwyr yn un o gonglfeini’r coleg, fel a gadarnhawyd yn adroddiad Estyn 2019, lle cafodd Coleg Dewi Sant ei ganmol am ei safonau dysgu uchel a chyflawniadau ein myfyrwyr. Nododd yr arolygwyr bod “ansawdd y gofal, cefnogaeth ac arweiniad yn eithriadol” a bod “y graddau mae’r disgyblion yn eu cael ar gyrsiau lefel A yn aml yn rhagorol”.

Oherwydd ein bod wedi ein lleoli ar un campws cryno yn agos i ganol Caerdydd, rydyn ni’n gymuned real gydag awyrgylch gefnogol iawn. Mae’r dewis o bynciau yma’n rhyfeddol o eang – llawer mwy nag y gall y rhan fwyaf o ysgolion eu cynnig.

Ein gobaith yw y bydd yr ethos academaidd a gofalgar gref yma yn eich ysbrydoli i gyrraedd eich potensial llawn.

 

– Mark Leighfield, Pennaeth. Christian Mahoney, Cadeirydd y llywodraethwyr