Mae Datganiad Cenhadol Coleg Dewi Sant yn crynhoi rôl ein staff yn dda:

Coleg Catholig ar gyfer y gymuned, sy’n ceisio gwireddu potensial llawn pawb mewn awyrgylch gariadgwasanaeth a pharch wedi’i ysbrydoli gan Grist

Ceisia Coleg Dewi Sant ddenu staff sy’n dymuno chwarae rôl hanfodol o fewn ei gymuned, a theimlo ymdeimlad o bwrpas wrth gynorthwyo dysgwyr i wireddu eu potensial llawn.

Swyddog Arholiadau

Mae Llywodraethwyr Coleg Dewi Sant yn awyddus i benodi Swyddog Arholiadau a Systemau Rheoli Gwybodaeth. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ymroddedig i gefnogi amryw o randdeiliaid. Bydd deiliad y swydd yn cyd-weithio’n agos gyda rheolwyr, staff cwricwlaidd, dysgwyr, a’r byrddau arholi, i reoli pob agwedd o’r arholiadau a’r broses gofrestru, gan gynnwys rheoli goruchwylwyr arholiadau, bwcio ystafelloedd, storio papurau arholiad yn ddiogel, a sicrhau y cynhelir pob arholiad yn unol â’r rheoliadau JCQ. Fe fyddwch chi’n gyfrifol am y cofrestriadau, canlyniadau, a gwirio pob data sy’n ymwneud ag arholiadau’r dysgwyr yn rheolaidd.

Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu sy’n frwdfrydig. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu arddangos y sgiliau a’r profiad sydd angen i reoli ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a’n prif wefan, a’r gallu i gynnal perthnasau gweithio cryf gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Bydd profiad blaenorol o greu deunydd marchnata o fantais, yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg.