Gweithdrefn Ymgeisio a Chofrestru Cwrs ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol a Noddir.

I wneud cais i ddod yn fyfyriwr yn Nhyddewi mae’n rhaid i chi:

 

Llenwch ein ffurflen gais ar-lein, neu e-bostiwch InternationalStudents@stdavidscollege.ac.uk i ofyn am un.

Dylech gynnwys Datganiad Personol wedi’i ystyried yn ofalus sy’n cynnwys eich rhesymau dros ddod i’r DU i astudio.

Mynychu sesiwn arweiniad

Byddwn yn eich gwahodd i gyfarfod ar-lein anffurfiol, o’r enw sesiwn arweiniad. Dyma lle gallwn drafod y cyrsiau rydych yn ystyried eu dilyn wrth sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’ch cynlluniau gyrfa. Gallwn weithio gyda chi i ddod o hyd i’r cyrsiau mwyaf addas sy’n cyd-fynd â’ch nodau.

Gall y sesiwn hon eich helpu i benderfynu a yw astudio dramor yn iawn i chi ac a fyddech chi’n mwynhau’r rhaglen. Gall eich rhieni neu warcheidwaid ymuno â’r cyfarfod os ydych chi neu os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Derbyn cynnig amodol

 

Bydd llythyr Cynnig Amodol yn cael ei anfon atoch ar ôl y sesiwn Arweiniad. Bydd angen i chi fodloni’r amodau a nodir yn y llythyr hwn. Mae hyn yn cynnwys rhoi i ni:

 • Cymwysterau sy’n cyfateb i’r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i astudiaeth lefel 3 NQF (o leiaf 5 TGAU gradd 4 neu uwch). Rhaid i gymwysterau ddangos bod astudio yn y coleg yn ddilyniant o’u haddysg flaenorol (fel uchod)
 • SELT sy’n cyfateb i lefel B1 CEFR ac yn uwch gan ddarparwr cymeradwy https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt os yw’n berthnasol
 • Pasport
 • Ffurflen Caniatâd Rhieni wedi’i chwblhau a’i llofnodi gan y ddau riant. Mewn achosion o unig ddalfa, dylid darparu tystiolaeth. Rhaid i ganiatâd rhieni gynnwys caniatâd ar gyfer cais am fisa, teithio, derbyn a threfniadau gofal yn y DU. Mae manylion y rhain ar y ffurflen.
 • Tystysgrif geni
 • Prawf o arian. Rhaid i’r arian fod wedi bod yn y cyfrif am isafswm cyfnod o 28 diwrnod yn olynol hyd at ddyddiad y balans cau. Ni ddylai’r cyfrif fod wedi gostwng o dan y swm sydd ei angen ar unrhyw adeg yn ystod y 28 diwrnod. Hefyd, ni ddylai dyddiad olaf y 28 diwrnod hyn fod yn fwy na 31 diwrnod cyn i’r cais mewnfudo gael ei wneud. https://www.gov.uk/student-visa/money
 • Prawf TB os yw’n berthnasol https://www.gov.uk/tb-test-visa

 

Mae angen i chi lofnodi a dychwelyd eich llythyr Cynnig Amodol at InternationalStudents@stdavidscollege.ac.uk.

Derbyn cynnig diamod

 

Unwaith y byddwch wedi bodloni’r holl amodau a amlinellir yn ein Llythyr Cynnig Amodol, byddwch yn derbyn Cynnig Diamod. Mae angen i chi lofnodi a dychwelyd eich llythyr cynnig diamod at InternationalStudents@stdavidscollege.ac.uk.

Ffi dysgu rhyngwladol

Gallwch dalu’r ffi lawn neu isafswm blaendal o £1,000. Rhaid talu’r balans sy’n weddill erbyn 31 Awst.

 

Derbyn Datganiad Cadarnhau Astudio (CAS)

Bydd datganiad CAS yn cael ei anfon atoch unwaith y bydd cyfanswm y ffi neu daliad blaendal wedi’i wneud. Nawr eich bod yn barod i wneud cais am eich fisa i’r DU, mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://www.gov.uk/student-visa.

Yn dilyn y cais llwyddiannus ar gyfer eich fisa, byddwn yn anfon e-bost atoch yn eich gwahodd i’ch Diwrnod Ymrestru/Sefydlu.

Yr hawl i astudio dilysu

 

Ar y diwrnod cofrestru/sefydlu, byddwn yn gofyn i chi ddarparu’r dogfennau gwreiddiol canlynol:

 • Pasbort gyda vignette wedi’i stampio a’r dyddiad mynediad i stamp y DU
 • eich cerdyn Trwydded Breswylio Biometrig (BRP) neu
 • Eich llythyr penderfyniad fisa a chod cyfranddaliadau, y gallwch ei gael yn dilyn y ddolen: https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
 • Mae tystiolaeth arall yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, e-docynnau neu gerdyn papur neu fyrddio electronig gyda’r dyddiad mynediad i’r DU.

Cofrestru

 

Bydd ffurflen gofrestru, sef eich contract gyda’r coleg, yn cael ei llofnodi ar eich diwrnod cofrestru. Mae cofrestru yn golygu eich bod yn derbyn telerau ac amodau’r contract hwn ac yn cadarnhau eich lle ar y cyrsiau rydych wedi’u dewis.

Byddwch yn cael llinyn adnabod myfyriwr a rhif myfyriwr. Mae’r rhain yn sicrhau eich bod yn cael mynediad at y cyfleusterau, yr adnoddau a’r gwasanaethau y mae Coleg Dewi Sant yn eu darparu, ac maent yn rhoi mynediad i chi i’ch amserlen, sy’n golygu y gallwch ddechrau cynllunio.

Noson Agored

Ar ôl i chi gwblhau, llofnodi a dyddio eich ffurflen gofrestru ac ymgymryd â chyflwyniad – rydych wedi’ch cofrestru’n swyddogol fel myfyriwr yng Ngholeg Catholig Dewi Sant.