Croeso i'r Ganolfan Cefnogi Dysgwyr: y lle sy'n darparu profiad dysgu cynhwysol a deilwrir yn benodol i'n dysgwyr niwro-amrywiol. Mae'r Ganolfan yn rhoi cyngor a chefnogaeth i'r myfyrwyr hynny sy'n cael trafferth gydag unrhyw agwedd o fywyd coleg, ac i'r rheini sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Sut gallwn ni helpu?

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn dibynnu ar natur yr anghenion a’r hyn sy’n addas ar gyfer y myfyriwr unigol. Er enghraifft, rydym yn cynnig:

 • Lleoliad tawel ychwanegol i gwblhau gwaith
 • Cefnogaeth academaidd un-i-un
 • Apwyntiadau ymgynghorol
 • Gwasanaeth Cwnsela Coleg
 • Cydlynu cefnogaeth ac addasiadau rhesymol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau
 • Cyfeirio at ein Cynllun Mentora cyfoedion
 • Sesiynau cefnogaeth grŵp
 • Cyfeirio at gefnogaeth allanol

Mae’r Ganolfan Cefnogi Dysgwyr wedi’i lleoli yn T08 (ar lawr uchaf y Prif Adeilad). 

Os nad ydych chi’n siŵr ym mhle i’w chanfod, gallwch ofyn yn y Dderbynfa neu holwch aelod o’r staff. Fel arall, gallwch anfon e-bost at LSCTeam@stdavidscollege.ac.uk

Pwy sy’n gallu derbyn cefnogaeth?

Gallwn ni gynnig cyngor i unrhyw fyfyriwr sy’n cael trafferth yn y Coleg am ba bynnag rheswm. Ddim yn siŵr os ydyn ni’n gallu eich helpu? Gofynnwch! Os nad oes modd i ni eich helpu, rydym yn gallu cysylltu gyda’r bobl sy’n medru i’w wneud.

.

.

Sut i gysylltu

Y ffordd fwyaf haws o gysylltu â ni yw i ddanfon e-bost i’r cyfeiriad yma: LSCteam@stdavidscollege.ac.uk.

Os oes gennych bryder sy’n fater o frys, rhowch wybod i ni a byddwn yn dod o hyd i rywun i siarad â chi ar unwaith.

Beth i’w Ddisgwyl yn eich Apwyntiad Cyntaf

Cynhelir eich apwyntiad cyntaf mewn swyddfa gyfrinachol yn y Ganolfan Cefnogi Dysgwyr.

Yn ystod eich apwyntiad cyntaf byddwn yn eich cyflwyno i’r LSC, yn llenwi ffurflen sefydlu gyda’ch gilydd ac yn trafod sut y gallwn eich helpu. Byddwn yn gofyn i chi am ardaloedd rydych chi wedi bod yn cael trafferth, pethau rydych chi’n poeni amdanyn nhw, a pha gefnogaeth rydych chi wedi’i chael yn y gorffennol.

Prif nod eich sesiwn gyntaf yw llunio cynllun gweithredu i’ch helpu i gyflawni eich potensial yn ystod eich cyfnod yn Nhyddewi a dod o hyd i atebion i heriau y gallech fod yn eu hwynebu.

Cymorth i Ddysgwyr yng Ngholeg Dewi Sant

Rydym yn cynnig y canlynol i bob dysgwr:

 • Digon o adnoddau cefnogol (gan gynnwys ar-lein trwy Teams) i’ch helpu i ddatblygu strategaethau ymdopi effeithiol yn ogystal â sgiliau trefnu ac ysgrifennu cryfach
 • Defnyddio ystafell TG hygyrch gyda chyfrifiaduron sgrin gyffwrdd, gliniaduron ac iPads
 • Trefnwyr graffig i gefnogi dysgu annibynnol
 • Technoleg Gynorthwyol (mynediad i Read&Write a Dragon Naturally Speaking i gefnogi eich annibyniaeth)
 • Cymorth galw heibio yn y Ganolfan Cefnogi Dysgwyr yn ystod amseroedd cinio
 • Cefnogaeth grŵp yn canolbwyntio ar sgiliau astudio, mathemateg a Saesneg, a grŵp cymorth niwroamrywiaeth

 

Yn ogystal â’r uchod, cynigir y canlynol i ddysgwyr sydd ag anghenion ychwanegol yn unol â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021. Mae natur ac amlder y cymorth yn dibynnu ar yr hyn sy’n fwyaf addas i chi a’ch amgylchiadau.

 • Un Proffiliau Tudalen sy’n helpu eich athrawon i ddeall sut rydych chi’n dysgu orau yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth
 • Defnyddio man gweithio â chymorth i gael help gyda’ch gwaith coleg
 • Cynorthwy-ydd Cymorth Dynodedig i Ddysgwyr ar gyfer sesiynau cymorth astudio unigol wedi’u trefnu 1:1 y tu allan i wersi y gellir eu mynychu yn ogystal â chymorth grŵp coleg a sesiynau galw heibio a grybwyllir uchod.
 • Dyrannu Technoleg Gynorthwyol o bell i wneud astudio gartref a gwaith cartref yn fwy hygyrch
 • Gwersi pâr mewn TGAU Saesneg a Mathemateg wedi’u lleoli yn y ganolfan cymorth i ddysgwyr yn ogystal â’ch gwersi amserlen i’ch helpu i gael yr holl radd C bwysig honno!
 • Gwell cefnogaeth pontio fel sy’n briodol