Mae’n rhaid i bob dysgwr gwblhau tri phrosiect gorfodol sy’n darparu cyfrwng i ddysgwyr ddatblygu, ymarfer a dangos y Sgiliau Integredig trwy ystod o gyd-destunau sy’n berthnasol ac yn gyfredol ac sy’n annog dysgwyr i gymryd rhan mewn ymgysylltiad beirniadol a sifil ac i ystyried eu lles a lles eraill.

Prosiect Cymunedol Byd-eang

Mae’r Prosiect Cymunedol Byd-eang yn rhoi cyfle i ddysgwyr archwilio amrywiaeth eang o faterion byd-eang cymhleth ac amlochrog ac i werthfawrogi sut mae materion byd-eang yn mynd y tu hwnt i ffiniau lleol a chenedlaethol.

Drwy gwblhau’r Prosiect Cymunedol Byd-eang, bydd dysgwyr yn:

  • Esblygu fel dinesydd byd-eang gwybodus
  • Meithrin cysylltiadau rhwng materion lleol, cenedlaethol a byd-eang
  • Ymgysylltu fel dinesydd gweithgar mewn byd cynaliadwy a Chymru.

Mae’r gallu hwn i chwarae rhan o fewn cymdeithas, yn ogystal â sut i’w siapio’n hyderus yn sgiliau hanfodol i bawb.

Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol

Anogir dysgwyr i archwilio cyfleoedd cyflogaeth realistig a’r llwybrau posibl sydd ar gael iddynt. Byddant yn ymchwilio i’w taith i gyflogaeth ochr yn ochr ag ystyried yr effeithiau posibl ar iechyd, cymdeithasol a lles ariannol arnynt hwy eu hunain ac eraill.

Mae Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol hefyd yn galluogi dysgwyr i ddeall gwerth cydweithredu i ddatblygu eu ffordd o feddwl eu hunain. Bydd dysgwyr yn cael cyfle i:

  • Dod yn hunanymwybodol drwy ystyried priodoleddau personol, galluoedd, cyflawniadau a blaenoriaethau llesiant
  • Archwilio llwybrau at gyrchfannau cyflogaeth ac ystyried yr effaith bosibl ar les eich hun ac eraill
  • Archwilio ffyrdd o gydweithio ag eraill i ddatblygu eu ffordd o feddwl eu hunain.

 

Prosiect Unigol

Mae’r Prosiect Unigol yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau ymchwil ac fe’u hanogir i archwilio pwnc gyda phwyslais ar ddyheadau addysgol neu yrfaol yn y dyfodol. Bydd y sgiliau y bydd dysgwyr yn eu datblygu o fudd mawr iddynt mewn addysg uwch a chyflogaeth yn y dyfodol, yn ogystal â phwyntiau trafod da ar gyfer cyfweliadau sy’n arwain at eu cyrchfan yn y dyfodol.

Wrth gwblhau’r prosiect hwn, bydd dysgwyr yn:

  • Cydnabod pwysigrwydd ymchwil wrth wneud penderfyniadau gwybodus
  • Cael eu hannog i ganfod, gwerthuso, dadansoddi, cyfathrebu a defnyddio gwybodaeth i ddatrys problemau cymhleth
  • Cael cyfle i ddangos gwreiddioldeb, menter ac i arfer cyfrifoldeb personol.