Ym mis Medi 2021, ‘lansio’ Dewi Sant y Launchpad – gwasanaeth cyflogi yn y coleg i ddarparu cysylltiadau rhwng myfyrwyr a chyflogwyr, prifysgolion a darparwyr prentisiaethau.

Nod y launchpad yw darparu cymorth pwrpasol i ddysgwyr sy’n chwilio am waith a/neu addysg uwch, ochr yn ochr â’u hastudiaethau ac fel llwybr ar gyfer dilyniant.

Bydd myfyrwyr yn cael elwa o gymorth un i un, gweithdai grŵp a chyfleoedd gyda chyflogwyr, prifysgolion, a sefydliadau allanol.

Mae’n bwysig datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol i ganmol y wybodaeth academaidd a geir o’ch astudiaethau, er mwyn sicrhau eich bod yn barod am natur gystadleuol y byd gwaith. Wrth ymgysylltu â’r Launchpad, byddwch yn magu sgiliau a fydd yn eich helpu i lwyddo ym myd gwaith. Mae dysgwyr sy’n ymgysylltu â The Launchpad ac yn cymryd y cyfleoedd sy’n dod eu ffordd, yn rhoi eu hunain mewn sefyllfa llawer gwell wrth adael Tyddewi. Wrth fanteisio ar y cyfleoedd sy’n dod eich ffordd byddwch chi’n elwa drwy:

 • Cael datganiad personol UCAS cryfach
 • Creu eich cyfleoedd rhwydweithio eich hun gyda chyflogwyr
 • Cael profiadau gwerthfawr sy’n edrych yn dda ar CV

Archwilio Eich Dewisiadau

Mae mwy nag un ffordd i mewn i yrfa. Nid llwybr uniongyrchol yw dysgu; mae’n hylif. Gwnewch y penderfyniadau sy’n ymddangos yn iawn i chi ac yna dysgu o’r profiad. Os ydych chi’n cael eich hun ar y llwybr anghywir, neu os yw’ch hoff bethau a’ch casáu yn newid mae’n bwysig addasu a thyfu. Cadwch y llinellau cyfathrebu ar agor rhwng eich teulu, tiwtoriaid a’r Adran Dderbyn (felly, gallant eich cofrestru i’r dewisiadau cywir a didoli eich amserlen.)

P’un a ydych chi’n penderfynu mynd i gyflogaeth, Prentisiaeth, neu Addysg Uwch (Prifysgol), hyd yn oed os ydych chi’n newid eich meddwl am y cyrsiau rydych chi’n eu cymryd byddwch wedi ennill sgiliau y gellir eu haddasu i’r dyfodol o’ch blaen a bydd Coleg Dewi Sant yn eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd.

Unifrog

 • Llwyfan gyrfaoedd ar-lein
 • Yn dwyn i un lle bob cwrs prifysgol a phrentisiaeth yn y DU – cymharu a gwneud dewisiadau
 • Mynediad i gyfleoedd eraill, fel MOOCs a darllen ychwanegol
 • Proffiliau gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i benderfynu ar eu galwedigaeth

Gyrfa Cymru

 • Gyrfaoedd / llwyfan swyddi ar-lein wedi’u hariannu’n rhannol gan lywodraeth Cymru.
 • Cynlluniwch eich taith i yrfa.
 • Edrychwch ar opsiynau ar gyfer post 16yo a 18yo i weld sut i gael profiad gwaith, swyddi, a gweld os mai prentisiaethau yw’r ffordd ymlaen.

Russel Group: Dewisiadau Gwybodus

 • Llwyfan i archwilio dewisiadau Uni.
 • Gall yr hyn rydych yn ei astudio yn y coleg effeithio ar eich opsiynau yn y brifysgol.
 • Defnyddiwch ‘Dewisiadau Gwybodus’ i’ch helpu i ddeall pa bynciau sy’n agor graddau gwahanol, yn enwedig ym mhrifysgolion Grŵp Russell.

Y rhai sy’n gadael gofal yn meddwl am brifysgol

 • Gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl os ydych chi mewn/ neu oedd mewn gofal.
 • Pa gefnogaeth y gall myfyrwyr profiadol gofal ei gael mewn addysg uwch?
 • Os wyt ti wedi ymddieithrio oddi wrth dy rieni- pa help gelli di ei gael?
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches

UCAS

 • Platfform ar-lein sydd â’u prif ffocws yw Prifysgol (ond maen nhw’n ehangu i Brentisiaethau Gradd)
 • Archwiliwch yn ôl rhanbarth, pwnc, cyflogwr…