Dyma'r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch i ymgeisio'n llwyddiannus i Goleg Dewi Sant.

Sut i wneud cais i Goleg Catholig Dewi Sant

Mae gwneud cais i Dyddewi yn syml – ac yn dechrau ar y wefan hon!

Pam Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant?

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn gam delfrydol rhwng ysgol uwchradd a phrifysgol, cyflogaeth neu brentisiaeth.

Fel arfer, bydd dysgwyr yn astudio 3 neu 4 pwnc, gyda dros 50 o gyrsiau i ddewis ohonynt.

Gofynion Mynediad

Er mwyn astudio yng Ngholeg Dewi Sant, bydd rhaid cael nifer benodol o gymwysterau TGAU neu Lefel 2.

Y Rhaglen Anrhydedd

Mewn ymgais i ddarparu ar gyfer anghenion unigol ein myfyrwyr, rydym wedi sefydlu rhaglen unigryw sydd wedi’i llunio ar gyfer myfyrwyr sydd yn dangos dawn academaidd.

Ysgoloriaethau

Mae rhai myfyrwyr yn credu bod ysgoloriaethau wedi’u hanelu at ddysgwyr sydd ag angen dybryd am gymorth ariannol. Nid yw hyn yn wir. Rydym yn cynnig dau fath o ysgoloriaethau ar gyfer Medi 2022; ar gyfer Cyflawniad Academaidd a Chyfraniad i’r Gymuned

Dolenni Cyflym

Cyhoeddiadau

Cwestiynau Cyffredin

Byddwch yn derbyn e-bost i ddweud bod eich cais wedi cyrraedd. Yna, byddwn yn gofyn i chi anfon eich adroddiad Blwyddyn 11 neu’r adroddiad mwyaf diweddar sydd gennych.

Rydym yn llunio barn ar eich addasrwydd ar gyfer astudio yn y Coleg gan ddefnyddio nifer o feini prawf gan gynnwys eich cofnod presenoldeb yn yr ysgol, agwedd tuag at astudio yn ogystal â mesur eich cymhelliant i ddod i Goleg Dewi Sant. Byddwn hefyd yn rhoi cyngor ar golegau arall os na allwn gwrdd â’ch gofynion cwrs neu bwnc.

Bydd myfyrwyr yn gwneud eu dewis o gwrs yn ystod y broses ymgeisio. Bydd y rhai sy’n derbyn cynnig diamod o’r Coleg yn trafod gydag aelod o’r Tîm Derbyn, a wneir trwy’r ffôn ym 2021. Pwrpas hyn yw i drafod eich gyrfa, nodau addysg uwch ac hyfforddiant, a pha gwrs sy’n addas i chi. Hefyd, byddwn yn egluro’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael i chi yn y Coleg.

Mae hyn yn ddewis rhagweiniol yn unig. Ym mis Awst, yn dilyn diwrnod canlyniadau TGAU, bydd y Coleg yn cofrestru’r rhai gyda chynnig diamod ac, ar hynny, bydd myfyrwyr yn gwneud eu dewisiadau terfynol. Bydd aelod o’r Tîm Cofrestru yno i drafod opsiynau ar sail eich canlyniadau TGAU a meini prawf mynediad y cwrs.

Byddwch yn gallu astudio cyrsiau lefel 3 cyn belled â’ch bod yn bodloni’r gofynion mynediad cyrsiau unigol.

Gall pob dysgwr gael y cyfle i ailsefyll eu TGAU Mathemateg neu TGAU Saesneg ochr yn ochr â’u cyrsiau Lefel 3 (UG neu BTEC). Rhoddir pwys mawr ar sicrhau ‘C’ mewn TGAU Mathemateg a TGAU Saesneg felly rydym yn sicrhau bod dosbarthiadau ar gael i bob dysgwr. Mae angen i rai dysgwyr cyrraedd gradd ‘B’ yn y cyrsiau hyn oherwydd gofynion mynediad i’r brifysgol felly rydym yn galluogi dysgwyr i gofrestru ar gyfer dosbarthiadau TGAU ailsefyll yn yr achosion hyn hefyd.

Na, yn wahanol i golegau eraill, nid ydym yn codi tâl ar fyfyrwyr ar gyfer cofrestru.