Adnoddau, Dolenni, a Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Cefnogaeth a Lles

Yn ystod eich amser yng Ngholeg Dewi Sant, efallai bydd angen cefnogaeth arnoch gyda’ch dysgu, arholiadau, cyllideb, neu’ch lles. Mae gwybod ym mhle i gael y gefnogaeth honno yn gam cyntaf tuag at ei derbyn.

Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2022-23.

 

Mantais Myfyrwyr

Mewngofnodwch i fantais eich myfyriwr i gael mynediad i’ch amserlen.

Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliol

Rydym am fod yn goleg sy’n ddiogel, yn deg ac yn groesawgar; Coleg lle mae gan bob dysgwr yr un gofal, cefnogaeth ac arweiniad o ansawdd uchel, waeth beth fo’u hethnigrwydd neu gefndir diwylliannol. Rydym eisiau coleg gwrth-hiliol.

Bywyd ar ôl Coleg Dewi Sant 

Tra’n astudio yng Ngholeg Dewi Sant, mae’n bwysig canolbwyntio ar feithrin sgiliau fydd o fudd i chi ar gyfer y brifysgol neu’ch gyrfa.

Trafnidiaeth

Cwestiynau Cyffredin

Dylech gysylltu â’ch Tiwtor Bugeiliol er mwyn esbonio’r rheswm, a’r cyfnod o amser y disgwylir ichi fod yn absennol. 

Mae’n rhaid i chi gysylltu â’ch Tiwtor Bugeiliol i’w hysbysu o’ch absenoldeb.

Eich pwynt galwad cyntaf fydd eich Tiwtor Bugeiliol. Maen nhw yna i’ch helpu a’ch arwain.

Byddwch yn gallu cael cymorth gyda thîm Lles, sydd wedi’i leoli yn M09.

Gallwch hefyd fanteisio ar gymorth gydag un o gwnselwyr y coleg, a gallwch gael atgyfeiriad naill ai gan eich Tiwtor Bugeiliol neu aelod o’r tîm Lles.

Mae’r adran Cyrchfannau ar gael i siarad â nhw drwy gydol y flwyddyn. Gallwch e-bostio destinations@stdavidscollege.ac.uk i wneud apwyntiad.

Mae’n bwysig eich bod yn gwirio’ch e-bost myfyriwr yn rheolaidd.

Bob wythnos, mae cylchlythyr yn cael ei anfon allan i bob myfyriwr. Mae cyfleoedd hefyd yn cael eu darparu gan yr adran Cyrchfannau ynglŷn â digwyddiadau, gweithdai a chyfleoedd gyrfa. Bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn e-byst gan Gaplaniaeth y coleg ynglŷn â chyfleoedd a gwybodaeth.

Bydd athrawon hefyd yn cysylltu â chi drwy e-bost. Nid yw gwirio eich e-bost yn esgus dilys i fethu cyfathrebu.