Mae Diploma BTEC Lefel 3 mewn E-chwaraeon wedi’i ddatblygu i ateb y galw sydd ar ddod am sgiliau yn y diwydiant E-chwaraeon sy’n tyfu’n gyflym. Mae’n gyfwerth â dwy Lefel A, a gymerir dros gyfnod astudio o ddwy flynedd, ac mae’n addas ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno symud ymlaen i gyflogaeth yn y diwydiant E-chwaraeon, trwy brentisiaeth o bosibl, neu fynd i addysg uwch.

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnig cyfle unigryw i gwmpasu meysydd pwnc lluosog, gan gynnwys chwaraeon, marchnata, menter, TG, a phynciau creadigol. Mae hefyd yn galluogi dysgwyr i ennill sgiliau trosglwyddadwy sy’n cael eu hystyried yn hanfodol gan gyflogwyr yn y diwydiant, fel cyfathrebu effeithiol, gweithio fel rhan o dîm, a gallu cymhwyso atebion creadigol i ddatrys problemau.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo gan Gymdeithas E-chwaraeon Prydain fel un sy’n addas ar gyfer dysgwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant, sy’n golygu ei fod yn cael ei gydnabod gan gyflogwyr a bydd yn cefnogi mynediad i amrywiaeth o rolau yn y diwydiant E-chwaraeon, fel gemau proffesiynol, rheoli digwyddiadau a darlledu.

Bydd dysgwyr yn cwblhau 5 uned orfodol dros y ddwy flynedd:

 • Cyflwyniad i E-chwaraeon
 • Sgiliau, Strategaethau a Dadansoddi E-chwaraeon
 • Menter ac Entrepreneuriaeth yn y Diwydiant E-chwaraeon
 • Iechyd, Lles a Ffitrwydd ar gyfer Chwaraewyr E-chwaraeon
 • Digwyddiadau E-chwaraeon

 

a 4 uned ddewisol o:

 • Darlledu wedi’i Ffrydio’n Fyw
 • Cynhyrchu Brand E-chwaraeon
 • Cynhyrchu Fideo
 • Dylunio Gemau
 • Cymwysiadau Busnes E-chwaraeon yn y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Sylwebu

Mae prif ffocws Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn E-chwaraeon ar symud ymlaen i gyflogaeth ar draws ystod o rolau o fewn E-chwaraeon. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Chwaraewr E-chwaraeon
 • Hyfforddwr tîm
 • Trefnydd digwyddiadau
 • Sylwebydd a chyflwynydd
 • Dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol
 • Golygydd cynhyrchu fideo
 • Dadansoddwr data

Ar ôl cwblhau’r cwrs, gall myfyrwyr barhau â’u haddysg trwy ddilyn gradd mewn meysydd fel rheoli digwyddiadau, y cyfryngau neu E-chwaraeon, ymhlith rhaglenni addysg uwch eraill.

Pa bynnag lwybr a ddewiswch, bydd ein Diploma BTEC Lefel 3 mewn E-chwaraeon yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi lwyddo mewn diwydiant cyffrous sy’n tyfu’n gyflym.

I’w cadarnhau.

Nodwch nad yw eich lle ar y cwrs yn awtomatig wrth gofrestru. Fel rhan o’ch cais, bydd gofyn i chi gyflwyno datganiad ategol yn amlinellu eich diddordeb mewn Hapchwarae Cystadleuol a’r diwydiant o’i gwmpas, gan gynnwys meysydd fel (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt); Dadansoddiad cystadleuol, Brandio, Cynhyrchu Fideo, Dylunio Gemau, Rheoli Digwyddiadau, Iechyd a Ffitrwydd a Gwe-gastio.

 

Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno ffurflen MS sy’n ateb y cwestiynau canlynol:

 • Sut mae eich diddordeb mewn Hapchwarae Cystadleuol a’r diwydiant cyfagos wedi dylanwadu ar eich awydd i astudio Esports yn Nhyddewi?
 • Pa brofiadau neu sgiliau penodol sydd gennych sy’n dangos eich angerdd am Hapchwarae Cystadleuol a’r diwydiant cyfagos?