Mae’r cwrs Mathemateg Dwbl yn cynnwys cwblhau cwrs Mathemateg Lefel A mewn un flwyddyn, yn arwain at gwblhau’r cwrs Mathemateg Pellach Lefel A yn yr ail flwyddyn.

Efallai bydd rhai myfyrwyr yn astudio Mathemateg Dwbl ond byddan nhw’n dymuno cwblhau’r cyfan o Lefel A Mathemateg mewn blwyddyn.

Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n bwriadu astudio am radd cysylltiedig â Mathemateg (peirianneg, gwyddoniaeth, cyllid/economeg ayb. yn ogystal â Mathemateg ei hun) yn elwa’n fawr o astudio Mathemateg pellach o leiaf at lefel UG. Mae cymwysterau Mathemateg Pellach yn fawr eu bri ac yn uchel eu parch gan brifysgolion.

Mathemateg lefel A (blwyddyn 1)

Uned 1: Mathemateg Bur A
Fectorau, gwahaniaethu, integreiddio, logarithmau, geometreg cylch.

Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A
Ystadegau: dosraniadau arwahanol gan gynnwys Poisson a binomial, samplu ystadegol a chyflwyno data.
Mecaneg: cinemateg, grymoedd a deddfau Newton.

Uned 3: Mathemateg Bur B
Dulliau rhifiadol, trigonometreg a geometreg gyfesurynnol.

Uned 4: Mathemateg Gymhwysol B
Ystadegau: profi rhagdybiaeth, dosbarthiadau parhaus a thebygolrwydd.
Mecaneg: cymwysiadau trigonometreg ac integreiddio, eiliadau, grymoedd a fectorau.

Nid oes waith cwrs. Bydd y pedwar papur arholiad ysgrifenedig ym mis Mai / Mehefin o flwyddyn 12.

Mathemateg Pellach Lefel A (blwyddyn 2)

Yna, byddwch yn astudio Mathemateg Pellach yn ystod eich ail flwyddyn ar yr amod eich bod wedi cyflawni gradd C mewn Mathemateg Lefel A (gyda lleiafswm o C ym mhob un o’r pedwar modiwl).

UG Uned 1: Mathemateg Bellach Pur A

Tystiolaeth, rhifau cymhleth ayyb

UG Uned 2: Ystadegau Bellach A

Proses Poisson, newidynnau ar hap ayyb

UG Uned 3: Mecaneg Bellach A

Mudiant crwn, gwahaniaethu ayyb

A2 Uned 4: Mathemateg Pur Bellach B

Rhifau cymhleth, matrics ayyb

NAILL AI

A2 Uned 5: Ystadegau Bellach B

Poblogaeth, profi rhagdybiaethau ayyb

NEU

A2 Uned 6: Mecaneg Bellach B

Mudiad unionlin, momentwm ayyb

Byddwch yn sefyll y pum papur ysgrifenedig ym mis Mai/Mehefin ym Mlwyddyn 13.

Mae Mathemateg yn darparu llwybr defnyddiol i lawer o yrfaoedd. Mae’r gallu i feddwl yn rhesymegol ac i allu datrys problemau yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr yn y gweithle. Mae Mathemateg yn ofynnol ar gyfer nifer o gyrsiau prifysgol.

Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn cymryd Mathemateg Ddwbl lle maent yn cwblhau’r cwrs cyfan o Mathemateg Lefel A yn y flwyddyn gyntaf, ar ôl dwywaith y swm arferol o wersi.

Wedyn, fydd Mathemateg Bellach UG / Safon Uwch yn cael ei chymryd yn eich ail flwyddyn ar yr amod eich bod wedi ennill gradd C yn Fathemateg Safon Uwch. Mae’n cynnwys chwe modiwl (tri ohonynt yn cael eu cymryd ym mis Ionawr a thri ym mis Mehefin).

Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n bwriadu dilyn cwrs gradd sy’n gysylltiedig â Mathemateg (Peirianneg, Gwyddorau, Cyfrifiadureg, Cyllid / Economeg, ac ati, yn ogystal â Mathemateg ei hun) yn elwa’n fawr o gymryd Mathemateg Bellach, o leiaf i lefel UG. Mae Cymwysterau Mathemateg Bellach yn fawreddog ac yn cael eu croesawu’n gryf gan brifysgolion.

Bydd gofyn i bob myfyriwr brynu cyfrifiannell graffigol, a fydd yn cael eu hargymell gan yr athro.

6 gradd C TGAU, gan gynnwys gradd A yn TGAU Mathemateg (haen uwch) a gradd B yn TGAU Rhifedd (haen uwch).