Pwyslais y cwrs yw defnyddio a chymhwyso Mathemateg, a chymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain. Mae’r fanyleb UG wedi cael ei ddewis i ddatblygu gallu i feddwl yn rhesymegol, ac i ddeall y berthynas rhwng problemau ‘byd go iawn’ a modelau mathemategol.

Mae’r fanyleb Safon Uwch yn ymestyn ystod o sgiliau a thechnegau mathemategol y myfyrwyr ac yn eu defnyddio mewn problemau anstrwythuredig yn fwy anodd. Bydd myfyrwyr yn datblygu ymwybyddiaeth o berthnasedd Mathemateg i feysydd astudio eraill, i fyd gwaith ac i gymdeithas yn gyffredinol.

Noder: Gall myfyrwyr ddewis naill ai Mathemateg NEU Fathemateg Bellach.

Lefel UG (blwyddyn 1)

Uned 1: Mathemateg Bur A (25%)
Algebra, fectorau, gwahaniaethu, integreiddio, logarithmau, geometreg cylch.

Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A (15%)
Ystadegau: dosraniadau arwahanol gan gynnwys Poisson a binomial, samplu ystadegol a chyflwyno data.
Mecaneg: cinemateg, grymoedd a deddfau Newton.

Does dim gwaith cwrs. Mae dau bapur Ysgrifenedig ym mis Mai neu Fehefin ym Mlwyddyn 12.

Safon Uwch (blwyddyn 2)

Uned 3: Mathemateg Bur B (35%)
Dulliau rhifiadol, trigonometreg, dilyniannau a chyfresi a geometreg cyfesurynnau

Uned 4: Mathemateg Gymhwysol B (25%)
Ystadegau: profi rhagdybiaeth, dosbarthiadau parhaus a thebygolrwydd.
Mecaneg: cymwysiadau trigonometreg ac integreiddio, eiliadau, grymoedd a fectorau.

Nid oes waith cwrs ym mlwyddyn dau chwaith. Mae dau bapur arholiad ysgrifenedig ym mis Mai / Mehefin o flwyddyn 13.

Mae Mathemateg yn darparu llwybr defnyddiol i lawer o yrfaoedd. Mae’r gallu i feddwl yn rhesymegol ac i allu datrys problemau yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr yn y gweithle. Mae Mathemateg bellach yn ofynnol ar gyfer nifer o gyrsiau prifysgol ac mae hefyd yn fantais ar gyfer llawer o bynciau gan gynnwys: gwaith actiwarïaid ac yswiriant; economeg a busnes; rheoli, cyllido ac ariannu; gwyddoniaeth gyfrifiadurol a TGCh; meddygaeth, deintyddiaeth a fferylliaeth; peirianneg enetig a ffiseg; gwyddorau cymdeithasol a’r gyfraith.

Dylech fod yn ymwybodol y gall pob uned ond cael ei ail-sefyll unwaith.

Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn astudio Mathemateg Dwbl lle maen nhw’n cwblhau Mathemateg Lefel A cyfan yn ystod y flwyddyn gyntaf, a chael ddwywaith y nifer arferol o wersi gyda’r pedwar papur ysgrifenedig ar ddiwedd Blwyddyn 12.

Wedyn, fydd Mathemateg Bellach UG / Safon Uwch yn cael ei chymryd yn eich ail flwyddyn ar yr amod eich bod wedi ennill gradd C yn Fathemateg Safon Uwch. Mae’n cynnwys chwe modiwl (tri ohonynt yn cael eu cymryd ym mis Ionawr a thri ym mis Mehefin).

Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n bwriadu dilyn cwrs gradd sy’n gysylltiedig â Mathemateg (Peirianneg, Gwyddorau, Cyfrifiadureg, Cyllid / Economeg, ac ati, yn ogystal â Mathemateg ei hun) yn elwa’n fawr o gymryd Mathemateg Bellach, o leiaf i lefel UG. Mae Cymwysterau Mathemateg Bellach yn fawreddog ac yn cael eu croesawu’n gryf gan brifysgolion.

Argymhellir yn gryf bod pob myfyrwyr yn prynu cyfrifiannell graffigol; bydd yr athro yn rhoi gwybod i’r myfyrwyr ar ddechrau’r flwyddyn pa fodelau ydy’r rhai mwyaf addas i’r cwrs.

6 gradd C TGAU, gan gynnwys gradd B yn TGAU Mathemateg (haen uwch) a gradd B yn TGAU Rhifedd.