Tymor y Gwanwyn 2022

O Ddydd Llun 10fed Ionawr tan Ddydd Gwener 21ain Ionawr, caiff gwersi eu strwythuro fel cyfuniad o wersi ar-lein ac wyneb yn wyneb. Mae pob dysgwr eisoes wedi derbyn amserlen, sy’n nodi pryd y dylen nhw fynychu’u gwersi yn y Coleg, a phryd y dylen nhw ymuno ar-lein. Gwnaed y penderfyniad hwn i geisio lleihau cyswllt rhwng grwpiau o bobl yn sgil lledaeniad yr amrywiolyn ‘Omicron’.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr sy’n agored i niwed. Siaradwch â’ch Tiwtor Bugeiliol, sy’n gallu’ch helpu chi.

Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen eich e-byst yn gyson yn ystod y cyfnod hwn. 

Bydd y gwersi ar-lein yn digwydd trwy MS Teams.  Byddwch yn dilyn eich amserlen yn y modd arferol. Ar gyfer pob gwers, ewch i’r dudalen Teams neilltuol, yna fe fydd yr athro/athrawes yn dechrau’r sesiwn. Bydd angen i chi ymuno â’r sesiwn {cliciwch ar ‘join’}, wedyn gallwch gymryd rhan yn y wers fel y gwnewch chi’n arferol yn y dosbarth.

 • Diffoddwch eich ‘meic’ yn ystod y wers er mwyn lleihau’r sŵn cefndirol. Defnyddiwch y ‘meic’ yn unig i ofyn cwestiwn i’r athro/athrawes. Sicrhewch fod gennych fan tawel i weithio, gyda’ch offer wedi’i baratoi’n briodol, a dyfais gyda sain.

I sicrhau’ch diogelwch yn y Coleg yn ystod y pandemig, gofynnwn yn garedig am eich cymorth gyda’r canlynol: 

 • Symptomau
  Os oes gennych unrhyw un o’r symptomau Coronafeirws, neu os ydych chi’n teimlo’n sâl yn gyffredinol, peidiwch â dod i’r Coleg. Os ydych chi’n teimlo’n sâl tra’n bresennol yn y Coleg  – rhowch wybod i’ch athro/athrawes a gadewch y safle ar unwaith.
 • Pellter Cymdeithasol
  Lle bynnag y bo modd, ceisiwch gadw at reolau pellter cymdeithasol wrth symud o amgylch y Coleg, ac mewn ardaloedd cymunedol. Cadwch eich pellter oddi wrth eraill lle bynnag y bo modd, a cheisiwch osgoi cyfwrdd ag eraill. Cadwch i’r chwith wrth gerdded ar hyd y coridorau ac wrth ddefnyddio’r grisiau, a symudwch yn gyflym i’ch gwers nesaf – peidiwch â loetran ar hyd y coridorau mewn grwpiau mawr. Gallwch eistedd mewn mannau neilltuol mewn grwpiau o 6 yn unig.
 • Glanhau
  Mae gennym gyfundrefn glanhau trylwyr ar waith yn y Coleg. Helpwch ni drwy lanhau’ch gweithfan yn yr ystafell ddosbarth ac unrhyw offer a rhennir ag eraill gyda’r clytiau diheintio sydd ar gael.
 • Golchi Dwylo 
  Golchwch eich dwylo gyda dŵr a sebon yn aml. Hefyd, ceisiwch ddefnyddio’r hylif diheintio sydd ar gael ym mhob ystafell, ac o’r gorsafoedd hylif diheintio sydd o amgylch y safle – yn enwedig cyn ac ar ôl defnyddio offer a rhennir ag eraill.