Am atebion i'ch cwestiynau am gymorth ariannol fel EMA, FCF a Phrydau Ysgol am Ddim, ewch i'r adran Cwestiynau Cyffredin isod.

Cwestiynau Cyffredin LCA

Fel arfer telir LCA yn syth i’ch cyfrif banc. Os nad oes gennych gyfrif banc, bydd angen i chi agor un a all dderbyn taliadau BACS. Ni fyddwn yn talu i gyfrif rhywun arall.

Gwneir taliadau ar ddydd Llun, bob pythefnos.

Gwiriwch yr amserlen dalu am ddyddiadau talu.

Efallai y bydd newidiadau achlysurol i ddyddiadau talu yn dibynnu ar wyliau banc ac ati.

Na – Dim ond am wythnosau pan fydd yr ysgol ar agor y cewch eich talu, felly ni chewch eich talu am wythnosau gwyliau. Nid yw diwrnodau mewn swydd neu gau mewn argyfwng (oherwydd tywydd gwael ac ati) yn cael eu hystyried yn wyliau at ddibenion LCA, a gellir dal i dalu cyn belled â bod eich presenoldeb yn 100% am weddill yr wythnos honno.

Os nad ydych wedi derbyn taliad neu os ydych wedi derbyn llai nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, dylech gysylltu â Mrs Eriksen yn Gwasanaethau Myfyrwyr neu drwy ema@stdavidscollege.ac.uk Os nad yw

ar gael cysylltwch â Mr Price yn y Dderbynfa, gellir cysylltu ag ef hefyd drwy e-bostio ema@stdavidscollege.ac.uk.

Byddant yn gallu dweud wrthych pam nad ydych wedi cael eich cymeradwyo. Mae’n rhaid i chi sicrhau bod eich ysgol yn cael ei hysbysu’n briodol gyda thystiolaeth o unrhyw a phob absenoldeb.

Os na all yr ysgol ddatrys y mater gallwch gysylltu â Thîm Asesu LCA am ragor o gymorth.

Os ydych yn absennol am unrhyw reswm rhaid i’ch rhiant/gwarcheidwad hysbysu Mrs Eriksen neu Mr Price cyn gynted â phosibl gyda’r rhesymau dros hynny. Rhaid cyflwyno hwn yn ysgrifenedig i gwasanaethaumyfyrwyr@colegdewisant.ac.uk ynghyd â thystiolaeth berthnasol a digonol.

Dylid gwneud hyn ddim hwyrach na 10 diwrnod ar ôl yr absenoldeb cychwynnol.

Bydd taliadau’n cael eu hawdurdodi ar gyfer yr absenoldebau canlynol os yw rhiant/gwarcheidwad wedi darparu tystiolaeth berthnasol:

 • Salwch – Dolur rhydd a Chwydu, hyd at 48 awr, y tu hwnt i hyn rhaid darparu tystiolaeth bellach. Ni fydd poenau yn ystod y cyfnod yn cael eu hawdurdodi oni bai y darperir tystiolaeth feddygol. Unrhyw salwch arall gyda thystiolaeth gan riant/gwarcheidwad hyd at 5 diwrnod.
 • Prawf Gyrru – Wedi’i awdurdodi â thystiolaeth.
 • Gwersi Gyrru – Dylid eu trefnu yn ystod gwersi rhad ac am ddim ac felly ni fydd yn cael ei awdurdodi. Bydd gwersi a gynhelir yn union cyn y prawf gyrru yn cael eu hawdurdodi gyda thystiolaeth.
 • Cyfweliadau Prifysgol – Hyd at 2 awr oni bai bod ffrâm amser benodol yn cael ei hamlygu gyda thystiolaeth. Os gellir cynnal y cyfweliad ar-lein cysylltwch â Mrs Eriksen/Mr Price i drefnu ystafell.
 • Cyfweliadau Swyddi – Dylid eu trefnu yn ystod gwersi rhad ac am ddim ac felly ni chânt eu hawdurdodi.
 • Absenoldebau Cysylltiedig â Gofalwyr – Dylai pob gofalwr dicio ‘amgylchiadau esgusodol’ wrth gwblhau’r cytundeb dysgu a darparu tystiolaeth o’u statws gofalwr ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Ni fydd gofalu am frodyr a chwiorydd neu fynd â brodyr a chwiorydd i’r ysgol/apwyntiadau yn cael eu hawdurdodi.
 • Hyfforddiant Gwaith/Cyfarfodydd/Teithiau – Dylid eu trefnu yn ystod gwersi rhad ac am ddim ac felly ni fydd yn cael ei awdurdodi.
 • Profedigaeth – Cymerir hyn fesul achos. Sicrhewch eich bod yn hysbysu Mrs Eriksen/Mr Price am unrhyw gymorth neu arweiniad.
 • Gwyliau – Ni fydd unrhyw wyliau a archebir yn ystod y tymor yn cael eu hawdurdodi. Cyfeiriwch at ddyddiadau tymhorau’r flwyddyn i ddod.

Apwyntiad Meddyg/Deintydd/Orthodontydd/Offthalmolegydd – Ar gyfer unrhyw apwyntiad meddygol mae angen prawf yn y fformat a ganlyn:

 • Enw’r myfyriwr, Enw’r person y mae’n ei weld, Dyddiad ac Amser.
 • Mae angen i hwn fod ar bapur pennawd neu gerdyn apwyntiad â phennawd – Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gardiau apwyntiad sydd ag apwyntiadau blaenorol wedi’u rhestru.
 • Byddwn hefyd yn derbyn sgrinluniau llawn o unrhyw apwyntiadau a wneir ar-lein neu dros y ffôn, rhaid i’r rhain fod yn sgrinluniau gwreiddiol o’r ganolfan apwyntiadau ac nid yn cael eu hanfon ymlaen o ffynhonnell allanol h.y. teulu neu ffrindiau.

Sylwer – Os yw patrwm o absenoldebau yn amlwg, megis colli’r un gwersi/diwrnodau ar fwy na 3 achlysur o fewn tymor, ni fydd LCA yn cael ei dalu. Mae hyn hefyd yn berthnasol i fynychu gwersi’n hwyr yn gyson.

Rhowch wybod i Mr Price yn y Dderbynfa cyn i chi adael ac e-bostiwch eich tiwtor bugeiliol.

Ydych chi’n ymwybodol ar hyn o bryd o unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb (er enghraifft, rydych chi’n helpu i ddarparu gofal i aelod o’r teulu sy’n sâl neu’n anabl)? Dylech roi gwybod i’ch coleg os byddwch yn dod yn ymwybodol ar unrhyw adeg o amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb.

Cwestiynau Cyffredin FCF

Yr unig daliad rheolaidd y gallech ei dderbyn yw £40 am gludiant (nodwch fod yn rhaid i chi fyw ymhellach na 3 milltir o’r coleg).

Rhaid i’r presenoldeb gael ei gynnal ar 95%.

Cyn belled â’ch bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd, ie, gallwch gael FCF.

Ie bydd FCF yn cwmpasu ail-eisteddiadau ar gyfer unrhyw bwnc.

Bydd FCF yn cynnwys offer sy’n gysylltiedig â’r cwrs hyd at £50 ar ddechrau eich cwrs.

Bydd yr holl newidiadau pellach yn cael eu gwneud yn unigol. Gallai’r rhain gynnwys teithiau, hwdis ymadawyr a chyrsiau allgyrsiol sy’n gysylltiedig â’r coleg.

Na – bydd FCF yn darparu lwfans bob dydd ar gyfer brecwast ond rhaid talu am bob pryd arall oni bai eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim.

Dylech gysylltu â Mrs Eriksen yn y Gwasanaethau Myfyrwyr neu drwy studentservices@stdavidscollege.ac.uk Os nad yw ar gael cysylltwch â Mr Price yn y Dderbynfa, gellir cysylltu ag ef hefyd drwy studentservices@stdavidscollege.ac.uk.

Cwestiynau Cyffredin Prydau Ysgol am Ddim

Oes, bydd angen i chi ailymgeisio a darparu tystiolaeth i gefnogi eich cais.

£4 y dydd (i’w wario yn ffreutur y coleg)
*Bydd unrhyw newidiadau i gronfeydd a ddyrannwyd yn ystod y gwyliau yn cael eu trosglwyddo i fyfyrwyr ymlaen llaw.

Na, mae eich cronfa yn cael ei hailosod yn ddyddiol ac y gellir ei defnyddio rhwng 12pm a 4pm.

Rhaid i chi wisgo eich ID coleg yn ddyddiol ac mae hyn hefyd yn gweithredu fel cerdyn talu ar gyfer y ffreutur.

Dylech gysylltu â Mrs Eriksen yn y Gwasanaethau Myfyrwyr neu drwy studentservices@stdavidscollege.ac.uk Os nad yw ar gael cysylltwch â Mr Price yn y Dderbynfa, gellir cysylltu ag ef hefyd drwy studentservices@stdavidscollege.ac.uk.

Mwy o gwestiynau?

Cysylltu â ni.