Yn ddibynnol ar incwm eich aelwyd, gallwch fod yn gymwys am gefnogaeth ariannol, megis LCA a'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Mae ceisiadau LCA nawr ar-lein

Dylech wneud cais ar-lein drwy greu cyfrif neu fewngofnodi, os ydych wedi creu un yn barod. Dim ond tua 30 munud y dylai gymryd. Defnyddiwch y ddolen hon.

Os na allwch wneud cais ar-lein, bydd angen i chi lenwi ffurflen bapur yn lle hynny.

Mae nodiadau canllaw i’ch helpu i lenwi’r ffurflen.

 

Beth yw LCA?

Taliad wythnosol o £30 i helpu gyda chostau Addysg Bellach (16-18 oed) yw Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA). Darperir y taliadau i chi bob pythefnos, cyhyd â’ch bod yn cwrdd â gofynion presenoldeb, perfformiad, ac ymddygiad eich ysgol neu goleg.

I wybod mwy am LCA, cliciwch yma am y Llyfr Bach LCA


Nodiadau Cyfarwyddyd

Defnyddiwch y ddogfen ‘Nodiadau Cyfarwyddyd’ isod wrth gwblhau’r ffurflen gais.

Cliciwch yma am Nodiadau Cyfarwyddyd

 

Dyddiadau Talu LCA

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwestiynau cyffredin LCA

Fel arfer telir LCA yn syth i’ch cyfrif banc. Os nad oes gennych gyfrif banc, bydd angen i chi agor un a all dderbyn taliadau BACS. Ni fyddwn yn talu i gyfrif rhywun arall.

Gwneir taliadau ar ddydd Llun, bob pythefnos.

Gwiriwch yr amserlen dalu am ddyddiadau talu.

Efallai y bydd newidiadau achlysurol i ddyddiadau talu yn dibynnu ar wyliau banc ac ati.

Na – Dim ond am wythnosau pan fydd yr ysgol ar agor y cewch eich talu, felly ni chewch eich talu am wythnosau gwyliau. Nid yw diwrnodau mewn swydd neu gau mewn argyfwng (oherwydd tywydd gwael ac ati) yn cael eu hystyried yn wyliau at ddibenion LCA, a gellir dal i dalu cyn belled â bod eich presenoldeb yn 100% am weddill yr wythnos honno.

Os nad ydych wedi derbyn taliad neu os ydych wedi derbyn llai nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, dylech gysylltu â Mrs Eriksen yn Gwasanaethau Myfyrwyr neu drwy ema@stdavidscollege.ac.uk Os nad yw

ar gael cysylltwch â Mr Price yn y Dderbynfa, gellir cysylltu ag ef hefyd drwy e-bostio ema@stdavidscollege.ac.uk.

Byddant yn gallu dweud wrthych pam nad ydych wedi cael eich cymeradwyo. Mae’n rhaid i chi sicrhau bod eich ysgol yn cael ei hysbysu’n briodol gyda thystiolaeth o unrhyw a phob absenoldeb.

Os na all yr ysgol ddatrys y mater gallwch gysylltu â Thîm Asesu LCA am ragor o gymorth.

Os ydych yn absennol am unrhyw reswm rhaid i’ch rhiant/gwarcheidwad hysbysu Mrs Eriksen neu Mr Price cyn gynted â phosibl gyda’r rhesymau dros hynny. Rhaid cyflwyno hwn yn ysgrifenedig i gwasanaethaumyfyrwyr@colegdewisant.ac.uk ynghyd â thystiolaeth berthnasol a digonol.

Dylid gwneud hyn ddim hwyrach na 10 diwrnod ar ôl yr absenoldeb cychwynnol.

Bydd taliadau’n cael eu hawdurdodi ar gyfer yr absenoldebau canlynol os yw rhiant/gwarcheidwad wedi darparu tystiolaeth berthnasol:

 • Salwch – Dolur rhydd a Chwydu, hyd at 48 awr, y tu hwnt i hyn rhaid darparu tystiolaeth bellach. Ni fydd poenau yn ystod y cyfnod yn cael eu hawdurdodi oni bai y darperir tystiolaeth feddygol. Unrhyw salwch arall gyda thystiolaeth gan riant/gwarcheidwad hyd at 5 diwrnod.
 • Prawf Gyrru – Wedi’i awdurdodi â thystiolaeth.
 • Gwersi Gyrru – Dylid eu trefnu yn ystod gwersi rhad ac am ddim ac felly ni fydd yn cael ei awdurdodi. Bydd gwersi a gynhelir yn union cyn y prawf gyrru yn cael eu hawdurdodi gyda thystiolaeth.
 • Cyfweliadau Prifysgol – Hyd at 2 awr oni bai bod ffrâm amser benodol yn cael ei hamlygu gyda thystiolaeth. Os gellir cynnal y cyfweliad ar-lein cysylltwch â Mrs Eriksen/Mr Price i drefnu ystafell.
 • Cyfweliadau Swyddi – Dylid eu trefnu yn ystod gwersi rhad ac am ddim ac felly ni chânt eu hawdurdodi.
 • Absenoldebau Cysylltiedig â Gofalwyr – Dylai pob gofalwr dicio ‘amgylchiadau esgusodol’ wrth gwblhau’r cytundeb dysgu a darparu tystiolaeth o’u statws gofalwr ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Ni fydd gofalu am frodyr a chwiorydd neu fynd â brodyr a chwiorydd i’r ysgol/apwyntiadau yn cael eu hawdurdodi.
 • Hyfforddiant Gwaith/Cyfarfodydd/Teithiau – Dylid eu trefnu yn ystod gwersi rhad ac am ddim ac felly ni fydd yn cael ei awdurdodi.
 • Profedigaeth – Cymerir hyn fesul achos. Sicrhewch eich bod yn hysbysu Mrs Eriksen/Mr Price am unrhyw gymorth neu arweiniad.
 • Gwyliau – Ni fydd unrhyw wyliau a archebir yn ystod y tymor yn cael eu hawdurdodi. Cyfeiriwch at ddyddiadau tymhorau’r flwyddyn i ddod.

Apwyntiad Meddyg/Deintydd/Orthodontydd/Offthalmolegydd – Ar gyfer unrhyw apwyntiad meddygol mae angen prawf yn y fformat a ganlyn:

 • Enw’r myfyriwr, Enw’r person y mae’n ei weld, Dyddiad ac Amser.
 • Mae angen i hwn fod ar bapur pennawd neu gerdyn apwyntiad â phennawd – Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gardiau apwyntiad sydd ag apwyntiadau blaenorol wedi’u rhestru.
 • Byddwn hefyd yn derbyn sgrinluniau llawn o unrhyw apwyntiadau a wneir ar-lein neu dros y ffôn, rhaid i’r rhain fod yn sgrinluniau gwreiddiol o’r ganolfan apwyntiadau ac nid yn cael eu hanfon ymlaen o ffynhonnell allanol h.y. teulu neu ffrindiau.

Rhowch wybod i Mr Price yn y Dderbynfa cyn i chi adael ac e-bostiwch eich tiwtor bugeiliol.

Ydych chi’n ymwybodol ar hyn o bryd o unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb (er enghraifft, rydych chi’n helpu i ddarparu gofal i aelod o’r teulu sy’n sâl neu’n anabl)? Dylech roi gwybod i’ch coleg os byddwch yn dod yn ymwybodol ar unrhyw adeg o amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb.

Cronfa Ariannol wrth gefn (FCF)

Cronfa Llywodraeth Cymru yw’r FCF i’w defnyddio i gefnogi myfyrwyr yn ariannol yn ystod eu hamser yng Ngholeg Catholig Dewi Sant.

Mae’n dibynnu ar brawf modd incwm aelwyd o hyd at £29,999

 

Os ydych yn derbyn LCA rydych chi’n gymwys yn awtomatig, er bod yn rhaid i chi wneud cais o hyd

Gwobr yn ôl disgresiwn yw’r gronfa sy’n galluogi’r Coleg eich cynorthwyo gyda chyfraniad tuag at:

 • Teithio
 • Costau anabledd
 • Offer cwrs hanfodol
 • Ymweliadau addysgol hanfodol
 • Prydau â chymhorthdal o safleoedd arlwyo’r Coleg
 • Ffioedd arholiad
 • Costau gofal plant
 • Costau llety neu fyw ar gyfer myfyrwyr sy’n byw’n annibynnol

Os ydych yn profi anawsterau ariannol a bod eich amgylchiadau’n newid a allai effeithio eich presenoldeb yn y Coleg, gall yr FCF gynnig cymorth pellach.

 

Cysylltwch ag aelod o’r tîm am gyngor pellach studentservices@stdavidscollege.ac.uk

Darllenwch y canllawiau isod cyn gwneud cais:

Nodiadau Canllawiau

 

Cinio Ysgol Am Ddim

Bydd myfyrwyr yn cael prydau ysgol am ddim os yw eu teulu yn derbyn:

 • Cymorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Gysylltiedig ag Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Elfen Gwarant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credydd Treth Plant gydag Incwm o lai na £16,190
 • Credydd Cynhwysol os yw enillion net y cartref yn llai na £7,400

 

Caiff pob dogfen sy’n ymwneud â cheisiadau am grant neu gymorth ariannol ei chyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg. Gall pob ymgeisydd gyflwyno ei gais yn Gymraeg ac ni thrinnir ceisiadau o’r fath yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Os oes angen cyfweld ag ymgeisydd fel rhan o’r broses ymgeisio am grant neu gymorth ariannol, gellir cynnal y cyfweliad hwnnw’n Gymraeg, trwy ddefnyddio cyfieithu ar y pryd pan fo angen. Pan gaiff cais am grant neu gymorth ariannol ei gyflwyno’n Gymraeg, byddwn yn hysbysu’r ymgeisydd hwnnw am ganlyniad ei gais yn Gymraeg.

Pan fyddwn yn gwneud penderfyniad o ran rhoi grant neu gymorth ariannol, byddwn yn cymryd i ystyriaeth yr effaith ar y rheini sy’n siarad Cymraeg, gan sicrhau na effeithir y penderfyniad hwnnw’n andwyol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg. Pan roddir penderfyniad ar waith (er enghraifft, trwy orfodi unrhyw amodau), gwnawn hynny mewn modd sy’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy positif, ar gyfleoedd i ymgeiswyr ddefnyddio’r Gymraeg.