Yn ddiweddar, aeth wyth myfyriwr o Goleg Dewi Sant ar daith unigryw i Batagonia yn yr Ariannin. Gyda chyllid Taith, rhaglen Llywodraeth Cymru, nod y daith oedd meithrin cysylltiadau rhwng cymunedau Cymreig a Chymraeg eu hiaith yn yr Ariannin, wrth roi profiad dysgu bythgofiadwy i fyfyrwyr.

Canolbwynt y daith oedd Patagonia, ardal gyda hanes bywiog o gyfanheddu Cymreig. Ym Mhatagonia, ymgysylltodd y myfyrwyr â thair ysgol ddwyieithog: Ysgol y Cwm yn Nhrevelin, Ysgol yr Hendre yn Nhrelew, ac Ysgol Gynradd Gymraeg y Gaiman. Yn yr ysgolion hyn, buont yn cymryd rhan weithgar mewn gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys chwarae gemau, dawnsio gwerin, canu caneuon, a sgwrsio yn y Gymraeg — iaith sy’n pontio’r ddau ddiwylliant.

Un uchafbwynt nodedig oedd rhyngweithio gyda myfyrwyr chweched dosbarth Coleg Camwy yn Y Gaiman, lle bu’r ymwelwyr nid yn unig yn sgwrsio yn Gymraeg ond hefyd yn closio dros chwaraeon tîm, gan ffurfio cyfeillgarwch parhaol ar draws cyfandiroedd.

Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, archwiliodd y myfyrwyr tirnodau diwylliannol yr Ariannin. Yn Nhrelew, buont yn ymweld ag amgueddfa, gan gloddio i hanes ymfudiad Cymreig i’r ardal. Yn y cyfamser, rhoddodd gwibdeithiau i Puerto Madryn a Playa Union gipolwg o harddwch naturiol yr Ariannin.

Cyn ffarwelio â’r Ariannin, treuliodd y myfyrwyr amser yn ninas brysur Buenos Aires. Yno, buont yn ymweld â thirnodau eiconig megis Mynwent Recoleta, gorffwysfan Eva Perón, a’r Floralis Generica trawiadol. Gwnaethant hefyd brofi egni bywiog stadiwm La Bombonera, gan ymgolli eu hunain yn angerdd pêl-droed yr Ariannin. Cawsant hefyd noswaith hudolus o Dango, lle bu myfyrwyr yn cofleidio ffurf dawns annwyl yr Ariannin, gan ychwanegu haen arall at eu trochi diwylliannol.

Wrth fyfyrio ar eu profiadau, mynegodd y myfyrwyr ddiolchgarwch dwys am y croeso cynnes a gawsant gan bobl Patagonia. Ysgogodd canu Anthem Genedlaethol Cymru ochr yn ochr â phlant Trevelin a Gaiman emosiynau dwfn, gan danlinellu pŵer iaith a threftadaeth gyffredin.

Mewn neges ddiffuant, mynegodd y cyfranogwyr ddiolch o galon i athrawon, plant a phobl ifanc Patagonia am eu lletygarwch a’u haelioni, gan ail-gadarnhau’r rhwymau a feithrinwyd drwy’r cyfnewid diwylliannol cyfoethog hwn.

Wrth i’r myfyrwyr ddychwelyd adref, roedd eu calonnau’n llawn atgofion taith a aeth y tu hwnt i dwristiaeth—taith a ddathlodd harddwch amrywiaeth, cyfoeth treftadaeth, a grym parhaol cysylltiad dynol.

Dysgwch ragor am hanes Cymreig Patagonia trwy fynd i: https://www.wales.com/about/language/history-welsh-people-patagonia