New York

Mewn taith addysgol drawsnewidiol, cychwynnodd grŵp o 14 dysgwr o Goleg Dewi Sant ar siwrnai i Ddinas Efrog Newydd i gloddio i dapestri cymhleth hawliau sifil a gwleidyddiaeth yr Unol Daleithiau.

Ceisiodd y myfyrwyr, sy’n astudio Hanes a Gwleidyddiaeth Safon Uwch, brofiadau uniongyrchol i gyfoethogi eu dealltwriaeth o unigolion a mudiadau canolog a luniodd tirwedd cydraddoldeb a chyfiawnder yn yr UD.

Ymhlith y goleuwyr a archwiliwyd ganddynt oedd Marcus Garvey a Malcom X, y mae eu holion annileadwy ar y mudiad hawliau sifil yn parhau i atseinio heddiw. Marcus Garvey, gweithredwr ac areithydd yn enedigol o Jamaica, oedd arweinydd y mudiad Pan-Affricaniaeth, gan eirioli dros genedlaetholdeb a grymuso economaidd Du. Gwnaeth ei weledigaeth ysbrydoli miliynau o bobl ledled y byd, gan bwysleisio hunanddibyniaeth a balchder mewn etifeddiaeth Affricanaidd.

Cefnogodd Malcom X, cawr yn y frwydr dros gydraddoldeb hil, rhyddhad Du drwy ddulliau radical. O’i gysylltiad cynnar â Nation of Islam i’w esblygiad tuag at eiriolaeth hawliau dynol ehangach, heriodd neges Malcom X normau cymdeithasol a galw am newid systemig, gan adael etifeddiaeth barhaus o wytnwch a herfeiddiad.

Yn ystod eu hamser yn Efrog Newydd, cafodd y dysgwyr y fraint o gwrdd â Dorothy Zellner, gweithredwr hawliau sifil selog y mae ei hymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol yn ymestyn dros ddegawdau. Dechreuodd gweithrediaeth Zellner yn y 1960au pan ymunodd hi â’r Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), gan weithio’n ddi-baid i gofrestru pleidleiswyr Duon yn y De a chymryd rhan yn y Freedom Rides i herio arwahanu. Mae ei hymrwymiad i’r achos wedi parhau trwy gydol ei bywyd, gan ymgorffori ysbryd gweithredu ar lawr gwlad a dyfalbarhad wrth wynebu adfyd.

Ni fyddai unrhyw daith i Efrog Newydd yn gyflawn heb fwynhau profiadau hanfodol y ddinas, gan ymweld â thirnodau enwog megis yr Adeilad Empire State, y Cerflun Rhyddid, ac Ynys Ellis. Cyrhaeddon nhw nifer drawiadol o gamau drwy strydoedd Wall Street, Chinatown a Little Italy, gan ymdeimlo â phwls amlddiwylliannol bywiog ac eang y ddinas. Cynigodd ymweliad ag Eglwys Gadeiriol Sant Padrig eiliad i fyfyrio yng nghanol prysurdeb y ddinas ac roedd talu teyrnged i fedd Alexander Hamilton yn tanlinellu cydblethu hanes a chof yn y ddinas nad yw byth yn cysgu.

Dywedodd Mrs Hember,

“Cawsom oll amser anhygoel yn Efrog Newydd.

Roedd hi’n bleser mynd â 14 o fyfyrwyr disglair a chwilfrydig i ddysgu rhagor am hanes a gwleidyddiaeth America mewn dinas mor fywiog. Mae’n brofiad gobeithiaf y byddant yn mynd ag ef y tu hwnt i’w Safonau Uwch, yn bendant mae gen i atgofion gwych o’r daith”.

Wrth iddynt ddychwelyd i Goleg Dewi Sant, mae’r dysgwyr hyn yn dod â dealltwriaeth ddyfnach o hanes hawliau sifil and hefyd persbectif ehangach ar y byd a’u lle ynddo. Mae eu taith i Efrog Newydd yn amlygu pŵer dysgu drwy brofiad i danio brwdfrydedd, empathi ac ymrwymiad oes at newid cymdeithasol.